דוח שנתי לשכיר – חובת הגשה

שיתוף ב email
שיתוף ב print
דוח שנתי לשכיר – חובת הגשה

דוח שנתי לשכיר – פתח דבר

הנטייה של ציבור השכירים לחשוב שחובת הגשת דוח שנתי לרשות המסים בישראל היא נחלתם של יחידים עצמאים וחברות בע"מ בלבד,
ופנייה יזומה לרשות המס בישראל, נדרשת (לא מחויבת) על ידם רק במצבים בהם יש צורך או כוונה להגיש בקשה להחזר מס. זו כמובן הנחה שגויה.
הנחה זו נובעת מן העובדה הידועה והנכונה שגביית המס על הכנסה ממשכורת מתבצעת בדרך של ניכוי במקור של המס באמצעות המעביד
ומועבר באמצעותו למס הכנסה ועל כן אין צורך או חובה בדיווח מעבר לכך.
הנחה זו מבוססת על עובדה שעל פניו נכונה, אך ישנם מקרים בהם מס הכנסה אינו מסתפק רק בגביית המס שנוכה במקור באמצעות המעביד,
ואף מטיל חובה על נישומים מסוימים להגיש דוח מס אישי ולדווח על הכנסותיהם שהופקו או נצמחו בישראל או מחוצה לה.

הצורך בהטלת הדרישה

מס הכנסה מטיל חובת הגשת דוח מס על נישומים בעלי הכנסות גבוהות משכר עבודה וכן על נישומים בעלי הכנסות ממקורות שונים ונוספים, שעוברות את התקרה כפי שנקבעה בתקנות מס הכנסה. הצורך בהטלת חובת הגשת מס על נישומים בעלי הכנסות גבוהות, נובע מהעובדה נישומים אלה בעלי הכנסה פנויה וישנה סבירות שהכנסתם הפנויה מושקעת באפיקי השקעה שונים, שמניבים להם הכנסות שלא נוכה בגינם מס ועל כן רשות המסים מעוניין לקבל את מידע באמצעות הטלת חובה הגשת הדוח כדי לגבות את המס בגין הכנסות אלה.
כמו כן, ישנם מקרים בהם תושבי ישראל ביצעו תהליך רילוקיישן ומועסקים בחו"ל ולכן הם מחויבים בהגשת דיווח בישראל. כידוע, שיטת המיסוי בישראל היא פרסונלית. ע"פ שיטת מיסוי זו תושב ישראל, יחויב במס על הכנסותיו בין אם הופקו בישראל ובין אם הופקו מחוצה לה ולכן כאשר קיימת הכנסה משכר עבודה שהופקה בחו"ל, נדרשים עובדים אשר מועסקים בחו"ל לדווח על הכנסתם בישראל. אי דיווח על ההכנסה מהווה עבירה פלילית. 

דוח מס – על קצה המזלג

דו”ח שנתי מוגש על גבי טופס 1301 והוא כולל פרטים שונים אודות הנישום והכנסותיו מכל המקורות
שהתקבלו או נצמחו בישראל או מחוצה לישראל בשנת המס.
רשות המס בודקות את סכום ההכנסה המדווח על ידי הנישום ומחשבות את שיעור המס לתשלום.
אם ידווחו בדוח הכנסות שנצמחו או הופקו ממקורות שונים שלא נוכה בגינם המס, הנישום יידרש להשלים את סכום המס על אותן הכנסות.

דוח שנתי לשכיר- באילו מקרים חלה חובת הגשה

סעיף 131 (א) לפקודה מס הכנסה מפרט את המקרים בהם חלה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה
ובנוסף תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988, מונות את המקרים שבהם יוצאים מתחולת סעיף 131 לעניין החובה.

להלן מספר מצומצם של מקרים בהם מתקיימת חובת הגשת דוח בידי שכירים (נכון לשנת המס 2018).

 1. יחיד בעל שליטה בחברה ומי שמחזיק לפחות ב- 10% מהון המניות של חברה.
 2. שכירים מחויבים להגיש דו"ח למס הכנסה במצב בו הכנסתם ממשכורת עלתה על סך 651,000 ₪.
 3. שכיר בעל הכנסה גבוהה מ- 338,000 ₪ שמקורה משכר דירה למגורים בישראל או מחוצה לה
  ושולם בגינה מס קבוע בשיעור 10% או 15% (על הכנסה משכר דירה מחוץ לישראל) לפי סעיף 122 לפקודה.
 4. יחיד תושב ישראל שהייתה לו "הכנסות חוץ" (הכנסה שהופקה או נצמחה מחוץ לישראל וכן הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה
  תושב ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל בסכום הגבוה מ- 333,000 ₪.
 5. הכנסה מקצבת חוץ שמקורה מחוץ לישראל שמקבל מי שעלה לישראל שסכומה מעל 338,000.
 6. יחיד שהייתה לו הכנסה מריבית, דמי ניכיון, הפרשי הצמדה, שהופקה או נצמחה בישראל מעל תקרה של 645,000.
 7. הכנסות מניירות ערך הנסחר בבורסה מעל מחזור 2,530,000 ₪.
 8. יחיד שמס הכנסה אישר לו פריסת מענק פיצויים, גם אם של אחד מבני הזוג, חובה להגיש דו"חות במשך כל תקופת הפריסה.
 9. מי שהייתה לו, לבן זוגו או לילדו במהלך השנה זכות בחבר בני אדם תושב חו"ל ו/או מי שהיו לו בחו"ל
  נכסים או חשבון בנק בחו"ל ששווים 1,878,000 ₪ ומעלה.

דוח מס לשכיר- סיכום

אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש.
רצוי לבדוק ולהתעדכן מידי שנה בדבר החובה להגשת דו"ח למס הכנסה כדי להימנע מבעוד מועד מפנייה של רשות המסים והודעה על אי הגשת דוח מס.
אי הגשת דוח מס כנדרש הנו עבירה פלילית המלווה בקנסות.
אם מתעורר בכם הספק באשר לחובתכם בהגשת הדו"ח, פנו לאחד מאתנו לקבלת מענה.

אודות משרדינו

 לצורך בחינת חובת הגשת דוח מס, רצוי לפנות והתייעץ עם רואה חשבון.
פנייה לאיש מקצוע תייצר וודאות אצל הנישום ותימנע טעויות בתהליך הזנת הדו”ח ו/או בריכוז הנתונים.
משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר מסייע מדי שנה ליחידים בהגשת דו”ח שנתי. 

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
הצהרת הון

הצהרת הון

הצהרת הון – פתח דברים מאמר בנושא הצהרת הון – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. לפי סעיף 135 (1) (א) לפקודה: "כדי להגיע לידיעה

דוח מס שנתי לעצמאי

דוח מס שנתי לעצמאי

דוח מס שנתי – פתח דברים דוח מס שנתי לעצמאי מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. דוח מס שנתי לעצמאי, המכונה גם "טופס 1301", הוא

רואה חשבון

טופס 5329 FORM

טופס 5329 – פתח דבר רשויות המס פועלות במספר דרכים לאיתור אזרחים שמעלימים הכנסה. אחת הדרכים הנה באמצעות מאגרי מידע של רשויות המדינה. דרך נוספת