סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי קובע כי דמי שכירות למגורים, בארץ ובחו”ל, שחל עליהם שיעור מס מוגבל (פטור, 10% בארץ ו-15% בחו”ל) – פטורים מתשלום דמי ביטוח. בחוזר ביטוח לאומי נקבע כי הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל יהיו פטורות מתשלום דמי ביטוח לאומי ללא תקרת סכום – גם במקרים שבהם יש תשלום מס, וזאת על פי חוות דעת משפטית שנתקבלה.

“הכנסה מדמי שכירות שחלות עליה הוראות סעיף 122 לפקודת מס הכנסה והכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל שחלות עליה הוראות סעיף 122א לפקודת מס הכנסה.”

הכנסה מהשכרת דירת מגורים בידי יחיד, הפטורה ממס, קרי פטורה לפי כל דין, נכנסת אף היא לתחולת סעיף 350(א)(7) לחוק הביטוח הלאומי ומכאן פטורה מדמי ביטוח.

לכאורה, חלק ההכנסה של יחיד מדמי שכירות של דירת מגורים שאינו פטור ממס כמו גם הכנסה משכירות המגיעה לכלל הכנסה מעסק, אינם פטורים ממס, ועל כן אינם פטורים מדמי ביטוח. ואולם בחוזר הביטוח הלאומי (כללי 219/04, מיום 26.10.2004) הוצגה הבהרה על פי חוות דעת משפטית, שעל פיה הכנסות משכר דירה למגורים בישראל פטורות מדמי ביטוח, ללא הגבלת סכום. בחוזר 1368 שיצא לאחר תיקונים 103ו-104 לחוק הביטוח הלאומי, מודגש כי הכנסות מדמי שכירות למגורים בישראל ימשיכו להיות פטורות ללא הגבלה, על פי אותה חוות דעת משפטית, גם משנת 2008 ואילך. זאת על אף הגבלת ההכנסה הפטורה על פי הוראות פקודת מס הכנסה והכול בתנאי שאין מדובר בהכנסה מעסק.

הכנסות מהשכרת דירת מגורים לעסק חייבות בדמי ביטוח לאומי.