הצהרת הון

שיתוף ב email
שיתוף ב print
הצהרת הון

הצהרת הון – פתח דברים

מאמר בנושא הצהרת הון – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
לפי סעיף 135 (1) (א) לפקודה: "כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם –

רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו בהודעה בכתב ולמסור לו כל דו”ח שיצוין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם,
או של בן זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה, או על נכסים שהוא משמש לגביהם כנאמנו של אדם אחר.
ואולם רשאי אותו אדם לא לכלול בדו”ח הצהרת הון את הונו ונכסיו של בן זוגו, אם צירף הצהרה חתומה בידי אותו בן זוג כי יגיש דו”ח נפרד על הונו ונכסיו.
הוגשה הצהרה כאמור, יוגש הדו”ח במועד שבו חייב בן-הזוג להגיש את הדו”ח כאמור. כל דו”ח לפי פסקה זו יימסר לפקיד השומה במועד שפורש בהודעה ובלבד שלגבי דו”ח על הון לא ייקבע מועד שהוא לפני תום 120 יום מהמועד שהצהרת ההון צריכה להתייחס אליו או מיום הדרישה, לפי המאוחר"

את ההצהרה יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים, ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי חברות, וכן שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות.

איזה מידע נדרש לכלול בדוח הצהרת הון

הצהרת הון של נישום תכלול את יתרת נכסיו והתחייבויותיו האישיים שלו ושל בן/בת-זוגו (הגדרה: נשוי + מנהל משק בית משותף).
“ידועים בציבור” ו”פרודים” אינם נחשבים לבני-זוג ע"פ פקודת מס הכנסה וגם של ילדיו מתחת לגיל 18.

 1. ניתן לדרוש הצהרת הון מכל נישום יחיד בין אם שכיר ובן אם עצמאי.
  הסעיף אינו מגביל וקובע שרק “תושבי ישראל” חייבים בהגשה. במקרים חריגים מוטלת חובת הגשה גם על “תושבי חוץ”. אם “תושב חוץ” מפיק הכנסה בישראל או קיים “חשד” שהוא מפיק הכנסה בישראל, קיימת  סמכות לפקיד השומה דרוש ממנו להגיש הצהרת הון.
 2. קיימת הסמכות לפקיד לדרוש מנישום יחיד להגיש דוח הצהרת הון ואף ניתנת גם הסמכות במקרים מסוימים לוותר על דרישה זו.
 3. המועד להגשת הדוח הנו  120 יום ממועד הדרישה. 

מבנה הטופס של הצהרת ההון

 1. רכוש והתחייבויות בעסק בו לא נערך מאזן רכוש קבוע, רכוש שוטף, קופה ובנקים, והתחייבויות.
 2. רכוש והתחייבויות בעסק בו נערך מאזן עסק פרטי, שותפות, תאגידים.
 3. רכוש והתחייבויות פרטיים נכסי מקרקעין, שיפורים ושיפוצים, חייבים, מזומנים וחשבונות בנק, תכניות חסכון/קופות גמל, כלי רכב, תכולת בית, התחייבויות וזכאים.
 4. השקעות בניירות ערך ומטבע חוץ תוצגנה לפי “ערך שוק” או "עלות". 
 5. פירוט כספות שברשות הנישום במישרין או בעקיפין.
 6. במידה והנישום משמש: מיופה כוח, נאמן, נציג או בעל זכות חתימה בחשבונות בנקים. לגבי רכוש ו/או התחייבויות שאינם בבעלותו, בארץ או בחו”ל – עליו לצרף נספח המפרט את הרכוש, העלות והבעלים.

מטרות דרישת הצהרת הון

מטרת הדרישה מרשות המסים להצהרת הון ראשונה היא לצורך קבלת מידע ראשוני לבחינת הונו האישי של הנישום.
חשיבות עריכת הצהרת הון ראשונה רבה ולכן רצוי להיוועץ עם רואה חשבון.
בסיס זה יהווה את יתרת הפתיחה של עלות נכסיו וישמש את רשות המסים לצורך השוואת הונו שיוצהר על ידו בעת הגשת הצהרת ההון השנייה.
נישום נדרש להגיש הצהרת הון נוספת כל מספר שנים.
פקיד שומה מקבל את נתוני הדוח ובוחן את השינוי במצב נכסיו והתחייבויותיו של הנישום שחל במהלך אותן שנים בהשוואה להצהרת ההון האחרונה שהוגשה על ידי הנישום.
לאחר הגשת הצהרת הון ראשונה, יידרש הנישום (אדם בעל תיק פעיל במס הכנסה) להגיש אחת לכל כמה שנים הצהרה נוספת.
בנוסף, רשות המסים נוהגת לדרוש הצהרת הון בכל מקרה של חשד להעלמת הכנסות.

מטרת השוואת הון בין שתי הצהרות הון

 1. איתור הכנסות שלא דווחו למס הכנסה כגון הכנסות משכר דירה למגורים.
 2. איתור נכסים ו”מקורות הכנסה” שלא דווחו כגון: נדל"ן, חשבונות בחו”ל, חברות זרות בבעלות הנישום.
 3. איתור הכנסות ב"מחלוקת"-  הכנסות שדווחו כפטורות ממס או לא נכללו בבסיס המס ופקיד השומה סובר אחרת.
 4. הצלבת מידע מול נישומים אחרים.

מהן הבדיקות המבוצעות ע"י פקיד שומה

 1. ניתוח “השוואת הון” בין שתי תקופות דיווח (לרוב בין 4-6 שנים), ומציאת גידול/קיטון בהון.
 2. ניתוח “הסברים”: הכנסות המדווחות, רווחי הון, פיצויים, חסכון מפחת ועוד.
 3. ניתוח “שימושים”: תשלומי מסים והוצאות מיוחדות של הנישום.
 4. שימוש ב”לוחות סטטיסטיים” לקביעת “רמת המחיה” של הנישום.
 5. איתור “הפרשי הון בלתי מוסברים”.
 6. כאשר נמצאו הפרשי ההון ללא הסבר, פקיד השומה מזמן את הנישום לדיון בנושא. במקרה הטוב, מבצע ייחוס של אותם הפרשי ההון לשנות המס בגינן נוצרו.

טיפים להגשת הצהרת הון

הגשת הדו"ח אינה משימה פשוטה. חשוב לנקוט בסדרת פעולות, לרבות הפעולות המפורטות להלן:

 1. לפני שמגישים הצהרת הון לשנה מסוימת, חשוב לערוך השוואה בין הצהרת ההון החדשה להצהרת הון הקודמת על מנת לוודא שאין טעויות שיובילו להפרשי הון בלתי מוסברים. 
 2. יש לאסוף ולשמור מסמכים של פעולות שונות או קבלת כספים ממקורות שונים. רצוי ליזום עריכת מסמכים מתאימים. כך לדוגמה, אם מכרתם רכב במזומן או פריט אומנות יקר ערך, רצוי לערוך הסכם.
 3. אם קבלתם כסף מקרוב משפחה, עדיף שהכסף יתקבל באמצעות הבנק ולא במזומן, שכן יהיה קשה להוכיח זאת. ככלל, רשות המסים חשדנית ביחס לטענות שכספים נתקבלו במתנה מקרובי משפחה.
 4. יש לקחת בחשבון הכנסות פטורות ממס, כמו הכנסה משכר דירה עד תקרת הפטור.
 5. לא לשכוח להצהיר על נכסים בחו”ל.

קנסות וסנקציות על איחור בהגשת דו”ח על נכסים והתחייבויות

 1. אי הגשת הצהרת הון מהווה עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה.
 2. אי הגשת דו"ח הצהרת הון במועד הקבוע בפקודת מס הכנסה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יגרור קנס בגין כל חודש פיגור.
 3. איחור בהגשת הדו"ח עלול לבטל אישורים כדוגמת “פטור מניכוי מס במקור".

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' – הנו משרד רואה חשבון בתל אביב ומעניק את כל השירות הנדרש לצורך עריכה והגשת הצהרת הון.
משרדינו מנוסה בתחום המיסוי הישראלי ומיסוי הבינלאומי ומתחייב למיצוי כל הזכויות והטבות מס.

המשרד מלווה את לקוחותיו בהיבט המיסוי, החל מתכנון המס והכנה לדיוני שומה ברשות המסים. המשרד מחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות הכרות עם התקינה החשבונאית ומפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים לרווחת לקוחותיו וגולשים מזדמנים.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
טופס 5329

טופס 5329

טופס 5329 – פתח דבר רשויות המס פועלות במספר דרכים לאיתור אזרחים שמעלימים הכנסה. אחת הדרכים הנה באמצעות מאגרי מידע של רשויות המדינה. דרך נוספת

קרא עוד »
יועץ מס

יועץ מס

יועץ מס – פתח דבר יועץ מס נמנה עם בעלי המקצוע בענף שירותי ייעוץ בתחום המיסוי, אשר הוסמך והוכשר לעסוק במתן ייעוץ מס בדומה לרואה

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר