הצהרת הון

שיתוף ב email
שיתוף ב print
הצהרת הון

הצהרת הון – פתח דברים

מאמר בנושא הצהרת הון – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן.
לפי סעיף 135 (1) (א) לפקודה: "כדי להגיע לידיעה מלאה בדבר הכנסתו של אדם –

רשאי פקיד השומה לדרוש ממנו בהודעה בכתב ולמסור לו כל דו”ח שיצוין בהודעה, ובכלל זה דו"ח על הונם ונכסיהם של אותו אדם,
או של בן זוגו ושל ילדיהם שהם זכאים בעדם לנקודות זיכוי או לנקודות קצבה, או על נכסים שהוא משמש לגביהם כנאמנו של אדם אחר.
ואולם רשאי אותו אדם לא לכלול בדו”ח הצהרת הון את הונו ונכסיו של בן זוגו, אם צירף הצהרה חתומה בידי אותו בן זוג כי יגיש דו”ח נפרד על הונו ונכסיו.
הוגשה הצהרה כאמור, יוגש הדו”ח במועד שבו חייב בן-הזוג להגיש את הדו”ח כאמור. כל דו”ח לפי פסקה זו יימסר לפקיד השומה במועד שפורש בהודעה ובלבד שלגבי דו”ח על הון לא ייקבע מועד שהוא לפני תום 120 יום מהמועד שהצהרת ההון צריכה להתייחס אליו או מיום הדרישה, לפי המאוחר"

את ההצהרה יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים, ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי חברות, וכן שכירים שהכנסתם עולה על סכום מסוים שנקבע בתקנות.

איזה מידע נדרש לכלול בדוח הצהרת הון

הצהרת הון של נישום תכלול את יתרת נכסיו והתחייבויותיו האישיים שלו ושל בן/בת-זוגו (הגדרה: נשוי + מנהל משק בית משותף).
“ידועים בציבור” ו”פרודים” אינם נחשבים לבני-זוג ע"פ פקודת מס הכנסה וגם של ילדיו מתחת לגיל 18.

 1. ניתן לדרוש הצהרת הון מכל נישום יחיד בין אם שכיר ובן אם עצמאי.
  הסעיף אינו מגביל וקובע שרק “תושבי ישראל” חייבים בהגשה. במקרים חריגים מוטלת חובת הגשה גם על “תושבי חוץ”. אם “תושב חוץ” מפיק הכנסה בישראל או קיים “חשד” שהוא מפיק הכנסה בישראל, קיימת  סמכות לפקיד השומה דרוש ממנו להגיש הצהרת הון.
 2. קיימת הסמכות לפקיד לדרוש מנישום יחיד להגיש דוח הצהרת הון ואף ניתנת גם הסמכות במקרים מסוימים לוותר על דרישה זו.
 3. המועד להגשת הדוח הנו  120 יום ממועד הדרישה. 

מבנה הטופס של הצהרת ההון 

 1. רכוש והתחייבויות בעסק בו לא נערך מאזן רכוש קבוע, רכוש שוטף, קופה ובנקים, והתחייבויות.
 2. רכוש והתחייבויות בעסק בו נערך מאזן עסק פרטי, שותפות, תאגידים.
 3. רכוש והתחייבויות פרטיים נכסי מקרקעין, שיפורים ושיפוצים, חייבים, מזומנים וחשבונות בנק, תכניות חסכון/קופות גמל, כלי רכב, תכולת בית, התחייבויות וזכאים.
 4. השקעות בניירות ערך ומטבע חוץ תוצגנה לפי “ערך שוק” או "עלות". 
 5. פירוט כספות שברשות הנישום במישרין או בעקיפין.
 6. במידה והנישום משמש: מיופה כוח, נאמן, נציג או בעל זכות חתימה בחשבונות בנקים. לגבי רכוש ו/או התחייבויות שאינם בבעלותו, בארץ או בחו”ל – עליו לצרף נספח המפרט את הרכוש, העלות והבעלים.

מטרות דרישת הצהרת הון

מטרת הדרישה מרשות המסים להצהרת הון ראשונה היא לצורך קבלת מידע ראשוני לבחינת הונו האישי של הנישום.
חשיבות עריכת הצהרת הון ראשונה רבה ולכן רצוי להיוועץ עם רואה חשבון.
בסיס זה יהווה את יתרת הפתיחה של עלות נכסיו וישמש את רשות המסים לצורך השוואת הונו שיוצהר על ידו בעת הגשת הצהרת ההון השנייה.
נישום נדרש להגיש הצהרת הון נוספת כל מספר שנים.
פקיד שומה מקבל את נתוני הדוח ובוחן את השינוי במצב נכסיו והתחייבויותיו של הנישום שחל במהלך אותן שנים בהשוואה להצהרת ההון האחרונה שהוגשה על ידי הנישום.
לאחר הגשת הצהרת הון ראשונה, יידרש הנישום (אדם בעל תיק פעיל במס הכנסה) להגיש אחת לכל כמה שנים הצהרה נוספת.
בנוסף, רשות המסים נוהגת לדרוש הצהרת הון בכל מקרה של חשד להעלמת הכנסות.

מטרת השוואת הון בין שתי הצהרות הון

 1. איתור הכנסות שלא דווחו למס הכנסה כגון הכנסות משכר דירה למגורים.
 2. איתור נכסים ו”מקורות הכנסה” שלא דווחו כגון: נדל"ן, חשבונות בחו”ל, חברות זרות בבעלות הנישום.
 3. איתור הכנסות ב"מחלוקת"-  הכנסות שדווחו כפטורות ממס או לא נכללו בבסיס המס ופקיד השומה סובר אחרת.
 4. הצלבת מידע מול נישומים אחרים.

מהן הבדיקות המבוצעות ע"י פקיד שומה

 1. ניתוח “השוואת הון” בין שתי תקופות דיווח (לרוב בין 4-6 שנים), ומציאת גידול/קיטון בהון.
 2. ניתוח “הסברים”: הכנסות המדווחות, רווחי הון, פיצויים, חסכון מפחת ועוד.
 3. ניתוח “שימושים”: תשלומי מסים והוצאות מיוחדות של הנישום.
 4. שימוש ב”לוחות סטטיסטיים” לקביעת “רמת המחיה” של הנישום.
 5. איתור “הפרשי הון בלתי מוסברים”.
 6. כאשר נמצאו הפרשי ההון ללא הסבר, פקיד השומה מזמן את הנישום לדיון בנושא. במקרה הטוב, מבצע ייחוס של אותם הפרשי ההון לשנות המס בגינן נוצרו.

טיפים להגשת הצהרת הון

הגשת הדו"ח אינה משימה פשוטה. חשוב לנקוט בסדרת פעולות, לרבות הפעולות המפורטות להלן:

 1. לפני שמגישים הצהרת הון לשנה מסוימת, חשוב לערוך השוואה בין הצהרת ההון החדשה להצהרת הון הקודמת על מנת לוודא שאין טעויות שיובילו להפרשי הון בלתי מוסברים. 
 2. יש לאסוף ולשמור מסמכים של פעולות שונות או קבלת כספים ממקורות שונים. רצוי ליזום עריכת מסמכים מתאימים. כך לדוגמה, אם מכרתם רכב במזומן או פריט אומנות יקר ערך, רצוי לערוך הסכם.
 3. אם קבלתם כסף מקרוב משפחה, עדיף שהכסף יתקבל באמצעות הבנק ולא במזומן, שכן יהיה קשה להוכיח זאת. ככלל, רשות המסים חשדנית ביחס לטענות שכספים נתקבלו במתנה מקרובי משפחה.
 4. יש לקחת בחשבון הכנסות פטורות ממס, כמו הכנסה משכר דירה עד תקרת הפטור.
 5. לא לשכוח להצהיר על נכסים בחו”ל.

קנסות וסנקציות על איחור בהגשת דו”ח על נכסים והתחייבויות

 1. אי הגשת הצהרת הון מהווה עבירה פלילית על פי סעיף 215 לפקודה.
 2. רישום פרטים כוזבים בהצהרה, השמטת נכסים בבעלות מגיש ההצהרה וכן אי הגשת הצהרת ההון במועד, מהווים עבירה פלילית על פי הוראות סעיפים 216 ו- 220 לפקודת מס הכנסה.
 3. אי הגשת דו"ח הצהרת הון במועד הקבוע בפקודת מס הכנסה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יגרור קנס בגין כל חודש פיגור.
  לפי סעיף 188 (ז) לפקודת מס הכנסה: "לא הגיש אדם במועד דו"ח על סעיף 135(1), יוטל עליו, בעד כל חודש של פיגור, קנס של 380 שקלים חדשים; אולם אם נקבע לו בתחילה מועד להגשת הדו"ח לפי סעיף 135(1), ועל פי בקשת אותו אדם נקבע לו לאחר מכן מועד מאוחר יותר להגשת הדו"ח (להלן – המועד המאוחר), ואותו אדם הגיש את הדו"ח לאחר המועד המאוחר, יוטל עליו קנס של 750 שקלים חדשים בעד כל חודש של פיגור החל במועד המאוחר".
 4. איחור בהגשת הדו"ח עלול לגרור ביטול אישורים הכרחיים להמשך פעילות עסקית תקינה כדוגמת "פטור מניכוי מס במקור".

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' – הנו משרד רואה חשבון בתל אביב ומעניק את כל השירות הנדרש לצורך עריכה והגשת הצהרת הון.
משרדינו מנוסה בתחום המיסוי הישראלי ומיסוי הבינלאומי ומתחייב למיצוי כל הזכויות והטבות מס.

המשרד מלווה את לקוחותיו בהיבט המיסוי, החל מתכנון המס והכנה לדיוני שומה ברשות המסים. המשרד מחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות הכרות עם התקינה החשבונאית ומפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים לרווחת לקוחותיו וגולשים מזדמנים.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
דוח מס לשכיר

דוח שנתי לשכיר – חובת הגשה

דוח שנתי לשכיר – פתח דבר דוח שנתי לשכיר- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. הנטייה של ציבור השכירים לחשוב שחובת הגשת דוח שנתי לרשות

דוח מס שנתי לעצמאי

דוח מס שנתי לעצמאי

דוח מס שנתי – פתח דברים דוח מס שנתי לעצמאי מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. דוח מס שנתי לעצמאי, המכונה גם "טופס 1301", הוא

טופס 5329

טופס 5329 FORM

טופס 5329 – פתח דבר רשויות המס פועלות במספר דרכים לאיתור אזרחים שמעלימים הכנסה. אחת הדרכים הנה באמצעות מאגרי מידע של רשויות המדינה. דרך נוספת

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון