הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

שיתוף ב email
שיתוף ב print
הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים

הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים- מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. 
ביום 16 בספטמבר 2008 , פורסם בספר החוקים 2184 החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח-  2008 . 
התיקון פורסם בעקבות פרויקט "חוזרים הביתה ב-  60 לישראל", שהוביל משרד הקליטה ובמסגרתו גובשה תכנית לתיקון פקודת מס הכנסה הכוללת רפורמה רחבה המעניקה הטבות והקלות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. מטרת הרפורמה היא לעודד עלייה לישראל ולהשיב הביתה מאות אלפי ישראלים החיים בחו"ל תוך הסרת חסמי מס משמעותיים.
בהתאם לכך, התיקון הרחיב, פישט ופירט שורת הקלות ממס ומדיווח, שיחולו על עולים חדשים, תושבים חוזרים ותושבים חוזרים ותיקים, והכול בקשר להכנסותיהם שמופקות ונצמחות מחוץ לישראל. הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף באופן רטרואקטיבי, החל מתחילת שנת 2007. 

קביעת מעמד תושב חוזר ותיק      הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

קביעת מעמד מיסויי ל- "תושב חוזר ותיק"
"תושב חוזר ותיק" הנו יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך 10 שנים רצופות לפחות. מעמדו
של תושב חוזר ותיק והטבות המס להן יזכה השתוו, בעקבות הרפורמה במס, למעמדו של תושב ישראל לראשונה (עולה חדש). 
בנוסף, ועל מנת לעודד עלייה לישראל לרגל שנות ה- 60 למדינה, התווספה הוראת שעה לפיה מי שעלה בשנים 2007 עד 2009, יוכל יחיד לקבל מעמד של תושב חוזר ותיק אם חדל להיחשב כתושב ישראל למשך תקופה של 5 שנים לפחות במקום שהייה במעמד תושב חוץ למשך 10 שנים. 

הטבות מס לעולה חדש ותושב חוזר ותיק 

להלן מפורטות הטבות המס העיקריות שנכללו במסגרת תיקון 168 לפקודה:

 1. פטור מלא ממס לכל סוגי מקורות הכנסה בחו"ל לתקופה של 10 שנים.
  נקבעה הוראה אחידה וברורה המעניקה פטור רחב לכלל הכנסותיו של עולה חדש או תושב חוזר ותיק על הכנסותיו המופקות או נצמחות
  מחוץ לישראל למשך תקופה של 10 שנים מיום העלייה לישראל, באופן שיכלול את כל הכנסותיו, בין אם מקורן במימוש נכסים בחו"ל ובין אם מקורן בהכנסות שוטפות שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל. יצוין, כי בכל הנוגע להוראה זו, מהגדרת "נכס", ממועט נכס שהוענק כמתנה פטורה ממס מתושב ישראל החל מה 1- בינואר 2007
 2. קביעת מסלול התאקלמות
  תקופת הסתגלות של שנה אחת, מיום ההגעה לישראל ניתנת ליחיד מוטב אשר בה, לא ייחשב תושב ישראל לצורכי מס הכנסה.
  להרחבה בנושא לחץ כאן
 3. חברות אשר "השליטה והניהול" בהן מבוצע על-ידי יחידים מוטבים, לא יסווגו כחברות תושבות ישראל רק בשל עליית בעלי מניותיהם לישראל וזאת למשך
  תקופה של 10 שנים. בהתאם לכך ולמשך תקופת ההטבות, חברות זרות שבעלי השליטה בהם הנם יחידים מוטבים ימשיכו להיות כפופות למס בישראל רק בגין הכנסות שמקורן בישראל.
 4. יחידים מוטבים לא יהיו כפופים לחובת דיווח בישראל בגין הכנסות שהופקו או שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל וזאת למשך כל תקופת ההטבות.
  בהתאם לכך, יינתן ליחידים מוטבים פטור כפול מדיווח – פטור מהגשת דוח מס הכנסה על הכנסות פטורות מחו"ל ופטור מהגשת הצהרת הון בגין נכסים פטורים בחו"ל. 

  למותר לציין כי הכנסות מפעילות בישראל והשקעות מנכסים ישראלים, שיופקו לאחר עלייתם של היחידים לישראל, יהיו חייבים בדיווח ויתחייבו במס בהתאם להוראות החוק הרגילות.

הקלות במס רכישה לעולה חדש

הפטור ממס הרכישה לעולה חדש מעוגן בתקנה 12 תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה-1974,
כאשר לפי הוראות הפטור זכאי לקבלו מי שמחזיק באשרת עולה לפי סעיף 2 חוק השבות, תש"י- 1950, תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות
ואשרה או רישיון בתנאים שנקבעו בתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד- 1974.

"עולה חדש" מי שבידו "אשרת עולה/תעודת עולה" ( שרכש מקרקעין במהלך "התקופה הקובעת" ישלם מס רכישה כדלקמן:
עד לסכום של 1,838,615 – ₪ 0.5% . מעל ל- 1,838,615 – ₪ 5% . (שיעורי ‏מס ‏הרכישה‏ לעולים החל מה-16.01.2020 ועד ל-15.01.2021).
"התקופה הקובעת" – שנה לפני כניסתו לישראל לראשונה, ועד 7 שנים לאחר כניסתו לישראל לראשונה. במניין ה- 7 שנים יש למעט את תקופת שירותו ב"שירות חובה"

בצה"ל או בשירות לאומי. ההקלה של "עולה חדש" חלה רק על רכישת המקרקעין הבאים:

 1. דירת מגורים (או דירה המשמשת למגורים ולעסק כאחד), על מנת שתשמש למגורי העולה ( או למגוריו ועסקו יחד).
 2. בית עסק, לרבות משק חקלאי ( על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו עובד בו). 
  "קרוב" – "בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך 6 חודשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות".
 3. קרקע פנויה ששטחה המקסימלי 1,000 מ"ר או השטח המינימלי המותר בבניה, לפי הגבוה( שתשמש להקמת דירה או עסק כאמור לעיל.
 4. חיוב במס רכישה לפי תקנה זו לא יינתן לעולה אלא פעם אחת לגבי דירה ופעם אחת לגבי בית עסק.

תכנון מס

ניתן להבחין, כי הכדאיות הכלכלית של הפטור החלקי ממס הרכישה לעולה חדש לעומת מס רכישה לפי מדרגות דירת מגורים יחידה משתנים לפי שווי הדירה, אך לא תמיד משתלמים יותר.
לרוב, בעסקאות של רכישת דירת מגורים יחידה עד שווי של כ- 5.5 מיליון, קיים יתרון מס דווקא בניצול מדרגות מס הרכישה של דירת מגורים יחידה לעומת ניצול הפטור החלקי של עולה חדש, מאידך גיסא, בעסקאות נדל"ן עסקי או דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה) קיים יתרון מס משמעותי בניצול הטבת המס של מדרגות הרכישה לעולה חדש. 
לכן בטרם יוצאת שומת מס בקביעת מס רכישה לגבי מקרקעין שנרכש ע"י עולה ראוי לבחון את סוג הנכס הנרכש ושוויו וזאת לצורך בחינת ניצול הפטור בשלב זה, אם בכלל, או דחייתו לצורך מימוש הטבת המס בשלב מאוחר יותר במהלך התקופה הקובעת.

הכנסות מעורבות מישראל ומחו"ל

עולה חדש ותושב חוזר ותיק זכאים לפטור מלא מדיווח וממס בגין הכנסות שיהיו להם מחו"ל במשך עשר שנים מהיום שיחזרו לישראל.
אלא, שברוב המקרים, לאחר שהם עברו להיות תושבי ישראל, הם ממשיכים לעסוק בפעילותם בחו"ל גם מישראל.
חלק זה של הפעילות הנעשה מישראל חייב בדיווח ובמס מלא לרשות המסים בישראל.

ביום 20.11.2018 פורסמה החלטת מיסוי בהסכם מס' 2316/18, העוסקת בקביעת מנגנון ייחוס של "הכנסה מעורבת" להכנסות המופקות
בישראל ומחוץ לישראל בידי תושב חוץ (במהלך שנת ההסתגלות) ותושב ישראל לראשונה (עולה חדש).

אודות משרדינו הקלות לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בתחום מיסוי בינלאומי ומקנה סל פתרונות מיסוי לתושבי ישראל.
שירות המשרד בתחום מיסוי בינלאומי וביטוח לאומי כוללים בין היתר, ייעוץ מס וליווי עובדים שכירים ברילוקיישן, ליווי ישראלים בעלי פעילות עסקית בחו"ל, הגשת דו”חות מסבקשות פרה-רולינג, כתיבת חוות דעת, ייעוץ לתושבים חוזרים, סיוע לעולים חדשים, גילוי מרצון והסדרי מס מול רשויות המס וביטוח לאומי וייצוג בדיונים.
המשרד נבחר למוביל בליווי ישראלים שיצאו לחו"ל למטרות הגירה, רילוקיישן ו או השקעות בחו"ל וכן בליווי תושבים חוזרים ומתן פתרונות בתחום מס הכנסה וביטוח לאומי.

למאמרים נוספים בתחום מיסוי בינלאומי – בקישור הבא

המידע המוצג במאמר הנו מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת משפטית.
המחבר ו/או משרד רואה החשבון אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים,

ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.
רק הוראות החוק, הפסיקה או הוראות המוסד המטפל, מחייבות וקובעות.

בכל מקרה בו נכתב לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה, וכן להפך, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
תושבות ארה"ב לצורכי מס

תושבות ארה"ב לצורכי מס

תושבות ארה"ב לצורכי מס – פתח דברים תושבות ארה"ב לצורכי מס – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן כל אדם שהוא "תושב ארה"ב לצורכי מס"

טופס 1040NR

טופס 1040NR ו- 1040

טופס 1040NR ו- 1040 – פתח דברים טופס 1040NR ו- טופס 1040 – דוח מס אמריקאי – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. שיטת המיסוי

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון