חוזר מקצועי- דצמבר 2016

שיתוף ב email
שיתוף ב print
חוזר מקצועי- דצמבר 2016

הנדון: חוזר מקצועי- משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’- דצמבר 2016

חלק א’– שינויים שייכנסו לתוקף החל מיום 1 בינואר, 2017

 1. שינוי בשיעורי המס שיחולו על יחידים (שכירים ועצמאיים) החל מיום 1.1.2017

שנת 2016

שנת 2017

10%  עד 62,400 ₪

10%  עד 74,640 ₪

14%  מ- 62,401 ₪ ועד 107,040 ₪

 14% מ- 74,641 ₪ ועד 107,040 ₪

21%  מ- 107,041 ₪ ועד 166,320 ₪

 20% מ- 107,041 ₪ ועד 171,840 ₪

31%  מ- 166,321 ₪ ועד 237,600 ₪

 31% מ- 171,841 ₪ ועד 238,800 ₪

34%  מ- 237,601 ₪ ועד 496,920 ₪

35%  מ- 238,801 ₪ ועד 496,920 ₪

 48% על היתרה

  47% על היתרה


מס יסף

יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 811,720 שקלים חדשים (הסכום יתואם למדד), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום זה בשיעור של 2%.
מס היסף יחול על הכנסה חייבת מעל 640,000 ₪ במקום 800,000 ₪ ובשיעור 3% במקום 2% הקיים כיום.
המונח “הכנסה חייבת” כולל את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין, ואולם לגבי מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים – רק אם שווי מכירתה עולה על 4 מיליון שקלים חדשים והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין.

 1. מס על הגרלות, הימורים ופרסים יעלה מ 30% ל- 35%.
 2. מי שלמד לימודי מקצוע היה זכאי עד כה לחצי נקודת זיכוי לשנה אחת החל מהשנה לאחר הוצאת התעודה. כעת יהיה זכאי ל 3/4 נקודה ומשנת 2018 לנקודת זיכוי מלאה.
 3. שיעור מס חברות יופחת בשנת 2017 ל- 24% ובשנת 2018 ל- 23%.
 1. מס ריבוי דירות-

אושרה ההצעה להטיל מס בשיעור של 1% על בעלי שלוש דירות ויותר עד לתקרת מס של 18 אלף ₪ בשנה לדירה. המס יוטל על הדירה הזולה מבין השלוש. ההצעה, שנועדה לעודד את מחזיקי הדירות למכור אותן, קובעת חבות במס למי ששיעור הבעלות שלהם על שלוש הדירות הוא 249% על כל הדירות או יותר. עוד נקבע כי מי ששווי דירותיו השנייה והשלישית יחד אינו עולה על 1.15 מיליון ₪ יהיה פטור מתשלום המס, על דירה בשווי שבין 1.15-1.4 מיליון ₪ הפטור יפחת באופן מדורג והחל מ 1.4 מיליון ישולם מלוא המס.   בנוסף נקבע כי ישולם מענק עד לסכום של 70 אלף ₪, אך לא יותר מסכום מס השבח המתחייב, למי שימכור את  הדירה השלישית ונוספות וכן פטור ממס על השקעה בקופת גמל מיוחדת של תמורת המכירה.

דירת מגורים כמפורט להלן לא תיכלל במניין דירות המגורים לצורך הטלת מס ריבוי דירות:

 • א. דירת מגורים בבעלותם של עמותה, הקדש ציבורי או חברה לתועלת הציבור.
 • ב. בעל דירת מגורים הזכאי להטבות לפי פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון (הטבות מס לבניינים להשכרה למגורים).
 • ג. דירת מגורים שהיא דירה בבניין להשכרה, כמשמעותה בחוק לעידוד בניית דירות להשכרה.
 • ד. דירת מגורים שמשמשת להשכרה לטווח ארוך לפי מכרז שפרסמה המדינה או החברה הממשלתית לדיור ולהשכרה
 • ה. דירת מגורים המושכרת למגורים בשכירות שחוק הגנת הדייר חל עליה.
 • ו. דירת מגורים המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה.
 • ז. דירת מגורים המוחכרת לתקופה שבשלה יש לחוכר זכות במקרקעין בדירת המגורים, לא תימנה כדירתו של המחכיר.
 • ח. דירת מגורים שפוצלה בהתאם לכל דין, תחשב כדירת מגורים אחת.
 • ט. מספר דירות מגורים שחוברו לדירה אחת, ייחשבו כדירת מגורים אחת.
 • י. דירת מגורים אשר בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לא ניתן להעביר בה זכויות אלא כחלק מנחלה.
 • יא. דירת מגורים שהתקבלה בירושה, ובלבד שלא הושכרה בשנה הראשונה לאחר פטירת המוריש – לא תימנה כדירת מגורים בשנה הראשונה כאמור.
 • יב. דירת מגורים של מי שהוא יתום משני הוריו שטרם מלאו לו 18 שנים.

חשוב לדעת!

ניסיון להימנע מתשלום מס דירה שלישית, על ידי העברת הדירה השלישית על שם הילדים, הנו פתרון שאינו רלבנטי לאור הוראת המיסוי הקובעת כי יראו את התא המשפחתי המחזיק בדירות כולל את הילדים עד גיל 18. 

לגבי ילדים מעל גיל 18-

יש לזכור כי סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין העוסק במתנות לקרובים, קובע, כי מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו תהיה פטורה ממס.

 1. חוק פנסיה חובה לעצמאיים

החל משנת 2017 חובת חסכון פנסיוני תחול גם על עצמאיים.
“הכנסה חייבת בהפקדה” – הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(8) לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה וכן למעט ניכויים לקרן השתלמות , לפנסיה ו/או לאובדן כושר עבודה.

חשוב לדעת

 • עצמאיים יורשו למשוך בעת הפסקת פעילותם העסקית, שליש מההפקדות לפנסיה בתוספת התשואות שנצברו, בפטור ממס. (עד לתקרת הפטור).
  נזכיר שעד היום, על משיכה שלא כדין שולם מס בשיעור 35%.

  ההישג המהותי הוא שהחוק הנו רטרואקטיבי.
  דהיינו בעת סגירת העסק ו/או הגעה לגיל פרישה , תתאפשר משיכת שליש מהכספים הצבורים לפנסיה גם מתוך הכספים שהופקדו בקופה טרם כניסת החוק.
  מדובר בחקיקה רטרואקטיבית משמעותית.
 • דמי הביטוח הלאומי-

שיעור הביטוח הלאומי (לא כולל דמי בריאות) על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק (כ-6000 ₪ בחודש) יקטן מ- 6.72% ל- 2.87% (סה”כ 5.97% כולל דמי בריאות) ועל חלק השכר שעולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יגדל שיעור דמי הביטוח ב-1.6%. מ- 11.23% ל- 12.83%.

סה”כ 17.83% כולל דמי בריאות!

 • עצמאי יוכל להפקיד 4.5% לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבות מס ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים שאינם מזכים בהטבת המס.

חובת ההפקדה כמפורטת להלן:

 • א. עצמאי יחויב להפריש תשלומים לחיסכון פנסיוני בשיעור של 4.45% מהכנסתו שאינה עולה על מחצית השכר הממוצע במשק ו-12.55% על חלק מהכנסתו שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק.
 • ב. מתשלומים אלו ניתן לנכות תשלומים שהפקיד עצמאי לפנסיה בגין הכנסה כשכיר שבשלה שילם המעסיק בעד עובדו סכומים לפנסיה.
 • ג. מי שלא יפקיד כספים כאמור יקבל התראה של 90 יום להפקיד מהמרכז לגביית קנסות ואם לא יעשה זאת ישלם קנס של 500 ₪.

פטורים מהפקדה:

 1. מי שטרם מלאו לו 21 שנה.
 2. מי שהגיע לגיל פרישה מוקדמת.
 3. מי שטרם חלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק למע”מ.
 4. מי שמלאו לו 55 שנה ביום תחילת החוק.

  7.   להלן סקירת השינויים בנושא שכר עבודה שייכנסו לתוקף ב- 1.1.17:

א. העלאת שכר המינימום

החל מה- 1.1.17- יעלה שכר המינימום ל-5,000 ₪ (26.88 ₪ לשעה).

ב. העלאת שיעור ההפרשה לפנסיה.
החל מיום 1.1.17 שיעור הפקדות המעסיק לגמל ופיצויים יעמוד על 6.5% ו-6% בהתאמה  ושיעור הפקדות העובד יעמוד על 6%.

 • ג. הארכת ימי החופשה השנתית המגיעים לעובדים עם ותק של 4-1 שנים.
  כיום, עובד במשרה של 5 ימים בשבוע זכאי ל-11 ימי חופשה נטו בשנה ועובד במשרה של  6 ימים בשבוע זכאי ל- 13 ימי חופשה.
  החל מה- 1.1.17 עובד במשרה של 5 ימים בשבוע יהיה זכאי ל-12 ימי חופשה נטו בשנה ועובד במשרה של 6 ימים בשבוע יהיה זכאי ל-14 ימי חופשה נטו בשנה.
 1. תכנית חיסכון לכל ילד-

במסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח הלאומי, תיפתח בינואר 2017 תכנית חיסכון לכל ילד הזכאי לקצבת ילדים. בתכנית יופקדו 50 ₪ לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל 18, בנוסף לקצבת הילדים המשולמת עבורו. הכספים יועברו לחיסכון על שמו בקופת גמל או בבנק, לפי בחירת ההורים.

כדי לקבל  החלטה מיטבית לניהול החיסכון. לאחר שתקראו את המידע, מומלץ להיכנס לאתר הביטוח הלאומי, ולבחור האם להפקיד את כספי החיסכון בקופת גמל או בבנק, והאם להכפיל את סכום החיסכון.

מידע נוסף ניתן לקבל באתר משרד האוצר.
למידע נוסף לחץ כאן.

חלק ב’– הכנות לקראת תום שנת המס 2016-

טיפ לעצמאיים ושכירים/בעלי שליטה- רגע לפני ששנת המס 2016 מסתיימת,

האם  אתם מודעים להטבת המס הגלומה בהפקדות למטרת חיסכון בקרן השתלמות (לא  בגדר חובה)?

רצוי שתקראו-

עצמאיים

סכומים ששולמו על ידי בעל הכנסה מעסק או ממשלח יד עבור קרן השתלמות לעצמאיים, עד לתקרה של 7% מההכנסה החייבת (תקרת ההכנסה המזכה-  261,000 ₪)-  4.5% מהם יוכרו כהוצאה לאחר הפחתת סכום בשיעור של 2.5% מאותה הכנסה.

במידה וקיימת  בנוסף להכנסה מעסק או ממשלח יד, גם הכנסה ממשכורת, שבגינה מופרש על ידי המעביד עבור קרן השתלמות, אזי תקרת ההכנסה הנ”ל תופחת בסכום ההכנסה שעליה הופרשו סכומים לקרן השתלמות.

הפקדה מקסימלית לעניין עצמאים הנה : 18,270 ₪.

חשוב לדעת!

 • א. על מנת לפתוח קרן השתלמות לעצמאים יש לפנות לאחת מהחברות המנהלות קרנות השתלמות ולהציג אישור עוסק מורשה, או הכנסות מעסק או משלח יד.
 • ב. בניגוד לשכירים, עובד עצמאי רשאי להפקיד את מלוא הסכום השנתי בבת אחת או במספר מועדים לפי רצונו.
 • ג. על מנת ליהנות מהטבת המס במהלך השנה הנוכחית, על העובד העצמאי לוודא שהכספים יגיעו בפועל אל קרן ההשתלמות לפני סוף דצמבר.
 • ד. לאחר 3 שנות ותק בקרן ניתן להשתמש בכסף שנצבר בה (כולל הרווחים), למימון השתלמויות או לימודים ללא תשלום מס. הפטור ממס ניתן לכל מטרה לאחר 6 שנים לפחות (3 שנים במקרה של גבר מעל גיל 67 או אישה מעל גיל 62).
 • ה. היות שהמדינה אינה מטילה כל מגבלות לגבי השימוש בכסף שנצבר בקרן לאחר תום 6 שנים, ניתן לנצלו לכל צורך ולאו דווקא להשתלמות. עובדה זו הפכה את קרנות ההשתלמות לערוץ חיסכון (פטור ממס) גרידא שבמקרים רבים אינו משמש כלל להשתלמות.
 • ו. עצמאי שהפריש לקרן ההשתלמות סכומים העולים על 7% מהכנסתו השנתית החייבת במס או שהפקיד מעל התקרה (הפקיד מעל 18,270 ש”ח, נכון ל-2016), לא יוכל ליהנות מהטבת המס על הסכומים העודפים.
 • ז. גם תשואות הרווחים שנצברו בקרן ההשתלמות יהיו פטורים ממס רווחי הון אם יתקיימו שני התנאים הבאים:
 • א. הסכום שהופקד מדי שנה לא עלה על התקרה המקסימלית באותה שנה (בשנת 2016 התקרה עומדת על 18,240 ש”ח). סכומים שהופקדו מעבר לתקרה זו יחויבו במס רווחיהון.
 • ב. הכספים נמשכו לאחר 6 שנים לפחות מהמועד שבו החלו ההפקדות לקרן ההשתלמות, או לאחר 3 שנים לגבי כספים המשמשים להשתלמות או לימודים.

רצוי לדעת!

מעבר להטבת המס הגלומה בהפקדה לקרן השתלמות, חוסכים בקרנות השתלמות יכולים לקבל הלוואות בריביות נמוכות ובתנאי החזרה נוחים יותר מאשר בבנקים.

בעלי שליטה:

סכומים שהופרשו לבעל שליטה בחברת מעטים יותרו כניכוי לחברה וזאת בתנאי שבעל השליטה חייב בהפרשה של 1/3 לפחות מהסכום ששילמה בעבורו החברה.
תקרת ההכנסה השנתית זהה לזו של שכיר רגיל ( 188,544 ₪).
מקסימום שיעור הפרשה (עד תקרת ההכנסה) באמצעות החברה הנה 7.5%, אולם 3% מהוצאת המעסיק אינה מותרת לו בניכוי.
שיעור ההפרשה המינימאלית הכוללת הינה 6% מההכנסה (4.5% משולם באמצעות החברה ומוכר כהוצאה, 1.5% משולם באמצעות בעל השליטה ולא מוכר כהוצאה).

כדאי לדעת!
מומלץ מאוד להפקיד את כל השיעור של ה-7.5% שכן אין זקיפת שווי בידי העובד ובעת המשיכה הסכום פטור ממס במלואו.
בפן החברה- בשנת 2017 מס החברות צפוי לרדת לשיעור של 24% בלבד- נתון המגדיל את הכדאיות על אף  אי התרת התשלום העודף בשיעור 3%.

מלבד זאת יש לציין, כי ההפרשות לבעלי שליטה חייבות להתבצע מידי חודש ולא כהפקדה חד פעמית בסוף שנה.
בנוסף, חשוב לוודא שהכספים מופקדים בקרן ההשתלמות  של שכירים ו/או בעלי שליטה ולא של עצמאיים.

 1. חשוב מאוד– לפני תחילת שנת 2017 יש לבדוק ולוודא אלו הוראות ניהול ספרים חלות על העסק, ולבדוק האם חלו שינויים בהוראות משנה קודמת (עקב גידול ב”מחזור” או מס’ המועסקים, למשל). 
 1. נישום אשר חייב לערוך “רשימת מלאי” (בהתאם להוראות ניהול ספרים), חייב לערוך “מפקד מצאי” ביום 31/12/2016. ניתן גם לערוך את “מפקד המצאי” בין 21/12/2016 ל- 10/1/2017, בתנאי שנערכה רשימת התאמה ליום 31/12/2016. כמו כן, ניתן לערוך את “מפקד המצאי” גם בין התאריכים 1/12/2016 ל- 31/1/2017, בתנאי שנערכה רשימת התאמה, כאמור, ובתנאי נוסף – שנמסרה על-כך הודעה מראש לפקיד השומה. 
 2. בהתאם להוראות התקנות – ביום 1/1/2017 יש למלא טופס 101 לכל העובדים. 
 3. אין הנכתב בחוזר זה משום חוות-דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ מקצועי.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
מדריך להקמת עסק

מדריך להקמת עסק

מדריך להקמת עסק – פתח דבר מדריך להקמת עסק – מאת רואה חשבון אמנון בן שושן. תהליך הקמת עסק הוא מורכב. באמצעות מידע מקצועי ורלוונטי,

רואה חשבון

הקמת עסק – פתיחת חשבון בנק

הקמתם עסק חדש? הדרך לפתיחת חשבון עסקי החלטתם לצאת לדרך חדשה, להיות עצמאים, ליזום ולפתח עסק משלכם. מאמר בנושא – הקמת עסק פתיחת חשבון בנק

רואה חשבון

פתיחת עסק מצליח – מידע וטיפים

פתיחת עסק מצליח – פתח דבר יתרונות רבים בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית, הן כיחיד עצמאי והן כחברה בע”מ.

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר