מע”מ- מידע ראשוני לעוסק מתחיל

שיתוף ב email
שיתוף ב print
מע”מ- מידע ראשוני לעוסק מתחיל

מאמר זה מובא כמידע ראשוני בלבד ליחיד, לשותפות או לחברה, שעומדים לבצע פעילות עסקית, כגון: מכירת נכס, טובין או מקרקעין, או מתן שירות ונדרשים להירשם כעוסק במשרד מע”מ האזורי.

האמור במידע זה בעניין עסקאות חל על עסקאות המבוצעות מחוץ לאילת.

 1. רישום כעוסק
 2. המסמכים הנחוצים לצורך רישום כעוסק
 3. עוסק פטור
 4. ניהול ספרים
 5. הוצאת חשבוניות
 6. ניכוי מס תשומות
 7. הגשת דו”ח תקופתי
 8. הגשת דו”ח להחזר
 9. פעילות עסקית שאינה מחייבת רישום כעוסק

 

1. מי נדרש להירשם כעוסק?
אם אתה אדם (יחיד), שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקיהם – עליך להירשם כעוסק במשרד אזורי מע”מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית.
הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית.

2. אלו מסמכים יש להביא לצורך רישום כעוסק?
המסמכים הדרושים לצורך רישום עוסק יחיד עצמאי, הנם על פי הפירוט הבא:

 • תעודת זהות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק. כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע”מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור.
 • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו.

המסמכים הדרושים לצורך הרישום עוסק שהנו שותפות (שני אנשים או יותר):

 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.
 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע”מ

המסמכים הדרושים לצורך הרישום עוסק שהנו חברה בע”מ:

 • אישור של רשם החברות על רישום החברה במרשם החברות.
 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
 • שמות מנהלי החברה, מספרי זהות, כתובות ואמצעי התקשרות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.
 • טופס רישום מלא על כל פרטיו, וחתום.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.

קבלת אישור ממע"מ על הרישום כעוסק

לאחר ביצוע הרישום, תקבל אישור על כך בו במקום (בנוסף, תישלח אליך בדואר תעודת עוסק מורשה)

 • בעת ביצוע הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (לפי גובה מחזור העסקאות), וכן טופס לתשלום המע”מ לדיווח הראשון.

3. “עוסק פטור”

 • כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך נמוך מ”הסכום הקובע” בחקיקה, (הסכום מתעדכן בתחילת כל שנת מס. בינואר 2019 הסכום הקובע הנו 100,187 ש”ח), תסווג כ”עוסק פטור”.
 • על אף האמור לעיל, אם אתה בעל עיסוק/מקצוע כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות, עליך להירשם כעוסק מורשה (וזאת ללא כל קשר לסכום מחזור העסקאות השנתי שלך).
 • כעוסק פטור:
  א) אתה פטור מתשלום מס ערך מוסף ומהגשת דו”חות חודשיים.
  ב) אתה נדרש להגיש פעם בשנה (עד ה-31 בינואר), הצהרה על מחזור העסקאות שלך בשנה הקלנדרית שחלפה.
  ג) אינך רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאותיך.
  ד) אינך רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לך.
 • אם סווגת כ”עוסק פטור”, אך מחזור העסקאות שלך גבוה מ-“הסכום הקובע”, עליך לגשת למשרד אזורי מע”מ, על מנת לשנות את סיווגך ל”עוסק מורשה”.

פרטים נוספים בעניין דיווחים, הוצאת חשבוניות וכיו”ב ניתן לקבל ע”י נציג במשרדינו.

4. ניהול ספרי העסק
עליך לנהל פנקסי חשבונות לפי דרישות מס הכנסה ומס ערך מוסף.
לקבלת הסבר נוסף בדבר ניהול ספרי העסק פנה לנציג במשרדינו.
פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק, עליך לשמור במשך שבע שנים.

כיצד מחשבים את סכום המע”מ?
סכום המע”מ מחושב בשיעור קבוע 17% ממחיר העסקה. מחירה של העסקה הוא כפי שסוכם בין שני הצדדים – העוסק והלקוח, לרבות כל ההוצאות החלות על העסקה.
במקרה של עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים (כגון קרבת משפחה), מחיר העסקה לעניין המס יהיה המחיר הנהוג בתנאים הרגילים, או סה”כ העלות + הרווח המקובל בענף.

מהו מועד החיוב במס?
במכר טובין חל החיוב במס על מסירתה לקונה. אם נמסרו הטובין חלקים חלקים- חל החיוב על כל חלק שנמכר. על אף האמור לעיל בעסקה של מכר טובין בידי אחד מאלה, יחול החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שהתקבל (דהיינו על בסיס מזומן):

 • עוסק שמחזור העסקאות שלו אינו עולה על 2 מיליון ש"ח.
 • עוסק יצרן שמתקיים בו האמור בסעיף 2 (ג) לתוספת א' להוראות ניהול ספרים (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג-1973.
  בשירות- חל החיוב במס עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.
  חשבונית מס תוצא תוך ארבעה עשר יום ממועד החיוב במס.
  בעסקאות שבהן מועד החיוב הוא עם קבלת התמורה, עליך להוציא חשבונית תוך ארבעה עשר יום מיום קבלת התשלום. אם התמורה היא במזומן, ארבעה עשר יום ממועד קבלת המזומן. אם התמורה הנה בשק אז ארבעה עשר יום ממועד פירעון השיק בבנק.
  כאשר אתה נוטל מעסקך נכס כלשהו – מקרקעין או טובין – לשימושך העצמי, חל החיוב במס עם נטילת הנכס.
  תיקון 42 לחוק מע”מ הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למע”מ.
  בתיקון 42 לחוק מע”מ נוסף סעיף הקובע כי אסור לדרוש חשבונית מס מעוסק המדווח על בסיס מזומן, לפני מועד תשלום התמורה בפועל. הפרת הוראה זו מהווה עברה פלילית לפי סעיף 118 לחוק שעונשה מאסר של שלושה חודשים או קנס בסך 9,600 ש”ח.

5. חשבוניות
מהי חשבונית עסקה?
כעוסק, עליך להמציא ללקוח חשבונית עסקה על כל מכירה או מתן שירות. חשבונית עסקה כוללת את הפרטים הבאים:

 • שם העוסק.
 • מס’ עוסק.
 • תאריך הוצאת החשבונית.
 • מס’ תעודת המשלוח (כאשר נדרשת תעודה כזו).
 • שם הלקוח וכתובתו.
 • תיאור הטובין או השירות.
 • היחידה שלפיה נמדדת הכמות.
 • הכמות.
 • מחיר היחידה.
 • סכום החשבונית.

מהי חשבונית מס?
אם אתה עוסק מורשה (אך לא עוסק פטור), אתה רשאי להוציא חשבונית מס במקום חשבונית עסקה, ואתה חייב לעשות כן על פי דרישת הלקוח.
חשבונית מס משמשת כאסמכתא למקבל אותה, לצורך ניכוי מס תשומות. החשבונית מודפסת מראש בבית דפוס או בהדפסת מחשב, וכוללת את כל הנתונים הבאים:

 • שם העוסק וכתובת העסק.
 • המילים ”עוסק מורשה”.
 • מס’ “עוסק מורשה”.
 • המילים ”חשבונית מס”.
 • המילה ”מקור” (על גבי מקור החשבונית בלבד).
 • מס’ החשבונית (מספר סידורי).
 • תאריך הוצאת החשבונית.

עליך לציין בחשבונית המס את הפרטים הבאים:

 • שם הלקוח וכתובתו.
 • פירוט העסקה.
 • מספר ותאריך תעודת משלוח (כאשר יש צורך להוציא תעודת משלוח).
 • המחיר ללא המס, סכום המס (בנפרד), והמחיר הכולל.
 • חתימת העוסק, או חתימת עורך החשבונית מטעמו.

חשבונית, שחסרים בה אחד או יותר מהנתונים כאמור, או שהנתונים בה אינם מדויקים או מלאים, לא תיחשב כחשבונית שהוצאה כדין.

6. ניכוי מס תשומות
מס תשומות ניתן לניכוי אך ורק על רכישות לצורכי העסק, ובלבד שברשותך חשבוניות מס שהוצאו על שמך כדין, או רשימוני יבוא על שמך.
אם נרשמת כעוסק לאחר שהתחלת בפעילות עסקית, לא ניתן לנכות את מס התשומות ששילמת לפני הרישום, אלא אם כן יוכח שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו לצורך הקמתו בלבד.
מבחינים בין שני סוגים של תשומות:
א. תשומות על ציוד ונכסים קבועים הנוגעות לרכישת מבנה וציוד הקבע של העסק, שאינם מיועדים למכירה במסגרת הפעילות הרגילה של העסק: רכישת קרקע לעסק, הקמת מבנה, רכישת מכונות לעסק.
ב. תשומות על רכישות שוטפות לצורכי העסק, כגון: קניית מלאי סחורות לצורך מכירתן בעסק, רכישת חומרים המשמשים למתן שירות בעסק, וכן הוצאות על שירותים הניתנים לצורכי העסק, כגון: ייעוץ, טלפון, חשמל, מים.

ניכוי מס תשומות על רכישת רכב לצורכי העסק
בדרך כלל, אין לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי (כמשמעותו בתקנה 1 לתקנות מע”מ, התשל”ו-1976).
אולם קיימים עיסוקים, כגון: מורי נהיגה ומורי דרך לטיולי שטח, שלגביהם ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב פרטי, ככל שהרכב ישמש אך ורק לצורכי העסק.
ניתן לנכות מס תשומות על רכישת רכב מסחרי שמשקלו עולה על 3,500 ק”ג (שאינו רכב פרטי כאמור לעיל), המשמש לצורכי העסק.

ניכוי מס תשומות על הוצאות שוטפות בגין רכב המשמש לצורכי עסק
לגבי רכב פרטי המשמש להפעלת העסק, אתה רשאי לנכות מס על ההוצאות השוטפות הכרוכות בו על פי הפירוט הבא:

 • אם עיקר השימוש בו הוא לצורכי העסק – תוכל לנכות עד 2/3 מסכום מס התשומות
 • אם עיקר השימוש בו הוא לא לצורכי העסק – תוכל לנכות עד 1/4 מסכום מס התשומות.

7. דו”ח תקופתי על פעילות עסקית
עם רישומך כעוסק, תקבל טופס דו”ח תקופתי לתקופת הדיווח הקרובה. בהמשך תקבל בדואר פנקס דו”חות שישמש אותך עד סוף שנת המס השוטפת.
 סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2019, לאחר עדכון עומד על 1,510,000 ₪.
תקופת הדו”ח של עוסק אשר מחזור עסקאותיו אינו עולה על 1,510,000 ₪ תהא בת חודשיים, ואילו תקופת הדו”ח של עוסק אשר מחזור עסקאותיו עולה על הסכום האמור, תהא בת חודש.

הדו”ח התקופתי כולל:

 • כל העסקאות שביצעת בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
 • עסקאות שביצעת בתקופת הדיווח, כולל טובין שנטלת לשימוש עצמי או לשימושם של בני ביתך, לדוגמה: מזון שנטלת לביתך מהמכולת שלך.
 • כל העסקאות שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו”ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה תקופה, גם אם העסקה טרם בוצעה.
 • סכום המס הכלול בתשומות העסק.
 • בשורה האחרונה, ”הסכום לתשלום”, רשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.

אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות- עליך להגיש דו”ח לתשלום, ולצרף לדו”ח אמצעי תשלום על סך מלוא ”הסכום לתשלום”.
אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות, מגיע לך הסכום העודף- במקרה זה עליך להגיש דו”ח להחזר.

מתי עלי להגיש את הדו”ח התקופתי?
עליך להגיש את הדו”ח בתוך 15 יום מתום תקופת הדיווח.
אם אתה מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש. לדוגמה:
דו”ח 1/19 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.1.19 ובין 31.1.19, ויוגש לא יאוחר מיום 15.2.18.

אם אתה מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים. לדוגמה:
דו”ח 4/19-3/19, יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין 1.3.19 ובין 30.4.19, ויוגש לא יאוחר  מיום 15.5.19
דו”ח להחזר וגם “דו”ח אפס” יש להגיש במועד.

האם קיימת חובת דיווח גם במקרה שאין לי פעילות עסקית?
עליך להגיש את הדו”ח התקופתי במועד, גם אם לא הייתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת. במקרה כזה עליך לציין ”אפס” במחזור העסקאות.

מדוע כדאי להגיש את הדו”ח התקופתי בזמן?
חשוב מאוד להגיש את הדו”ח התקופתי בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו”ח יגרור לנקיטת אמצעים (כאמור בחוק), כגון:

 • הטלת קנס פיגורים.
 • הטלת קנס חוב.
 • הוספת הפרשי הצמדה וריבית.
 • הטלת קנס מנהלי לפי חוק העבירות המנהליות (בנוסף לקנסות שלעיל).
 • קביעת מס.

במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב אישום, בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.
גילוי מקרה של דיווח כוזב, יגרור נקיטת אמצעים נגדך מצד רשויות המס.
היכן מגישים את הדו”ח התקופתי?

דו”ח לתשלום, דו”ח אפס, ודו”ח להחזר עד “הסכום הקובע” – יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר  או ע”י מייצג המקושר לשע”ם, או באינטרנט.

8. מתי מגישים דו”ח להחזר?
כאשר סכום מס התשומות עודף על סכום מס העסקאות, מגיע לך החזר.
דו"ח תקופתי שיש בו עודף מס תשומות בסכום העולה על 18,256 ש"ח יוגש לאחד ממשרדי מס ערך מוסף המפורטים בתוספת לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו- ‎1976, אשר בו רשום העוסק. דו”ח להחזר עד לסכום הקובע כאמור לעיל, עליך להגיש באחד מסניפי בנק הדואר.

כמו כן, עוסק חדש נדרש להגיש את הדו"ח התקופתי פיזית למשרד המע"מ שבו רשום עסקו במהלך שלושת חודשי הדיווח הראשונים מיום הרישום במצב בו יש עודף תשומות בדו"ח התקופתי . בכל סכום להחזר.  יש לצרף את כל חשבוניות המס וכן טופס 875 “טופס ריכוז רשימוני יבוא”, המהווים את הבסיס לדו”ח ההחזר.

לטפסים אלו עליך לצרף חשבוניות, כשסכום המס המצוין בכל אחת מהן גבוה מ- 5,000 ש”ח. רצוי שתביא גם את הצילומים של החשבוניות הללו, למקרה שתתבקש להשאירם במשרד לשם בדיקה.

אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק, הבא עמך את רישיון הרכב ואישור העברת בעלות.
אם רכשת נכס, הבא עמך את חוזה הרכישה.

9. איזו פעילות עסקית אינה מחייבת רישום כעוסק?
אם עיקר הכנסתך ממשכורת, גמלה או קצבה, ונתינת שירות לעוסק, למלכ”ר או למוסד כספי, אינך חייב ברישום כעוסק. המע”מ החל על השירות שאתה נותן, מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים, בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).
אם אתה שכיר המבצע עסקה אקראית (חד-פעמית) בעלת אופי מסחרי, עליך לדווח על עסקה זו באמצעות טופס דיווח – עסקת אקראי (טופס מע”מ 8356).
אם אתה משכיר נכס אחד או יותר ואין לך פעילות עסקית נוספת כעוסק, אתה רשאי להעביר את חובת תשלום המע”מ על דמי השכירות לשוכר, אם השוכר מסכים לכך.

חוזר זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בתוכנו מתן ייעוץ או חוות דעת.

כותב המאמר:
אמנון בן שושן, רואה חשבון

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
עוסק מורשה

עוסק מורשה

עוסק מורשה – פתח דברים המינוח “עוסק” הנו שם כללי ליחיד, שותפות או חברה, בעלי תיק פעיל במע”מ. בחוק מס ערך מוסף, קיימים שני סוגי

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר