עוסק פטור (לשעבר עוסק זעיר)

שיתוף ב email
שיתוף ב print
עוסק פטור (לשעבר עוסק זעיר)

עוסק פטור – פתח דברים

בתיקון 23 לחוק מס ערך מוסף (1/7/2002), בוטלו ההגדרות של "עוסק זעיר" ו- "עוסק זעיר פטור".
כיום מחליפה אותן ההגדרה “עוסק פטור”. יש לשים לב שאין הכוונה לפטור חבות מס הכנסה.
בחלק גדול מהמקרים עוסקים פטורים מגיעים לחבות מס הכנסה ולכן יש לשים לב. הנושא יידון בהרחבה בהמשך.
חוק מס ערך מוסף (להלן: “החוק”) מגדיר שני סוגי עוסקים.
עוסק רגיל, שיכול להיחשב לעוסק מורשה על פי סעיף 53 לחוק ועוסק פטור (לשעבר- עוסק זעיר) שאינו עוסק מורשה.

על פי סעיף 31(3) לחוק מע”מ, עוסק פטור (לשעבר- עוסק זעיר) יהיה פטור ממס על עסקאותיו וזאת לצורכי מע"מ בלבד.
חריג- עסקאות של מכירת מקרקעין או עסקאות של מכירת ציוד שבעת רכישתו נוכה מס התשומות בגינו, לא יהיו פטורות מתשלום מע”מ.

עוסק פטור אף אינו יכול לנכות מס תשומות על רכישותיו אם אין הוא חייב במס על עסקאותיו (עיקרון ההקבלה).
סעיף 43א לחוק מחריג את עיקרון זה בעניין מכירת מקרקעין.
הסעיף קובע כי במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור, ניתן יהיה לנכות מהמס (מע"מ) את מס התשומות ששילם ברכישת המקרקעין או בהשבחתו והמס לא נוכה, אם יש בידו חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל.

מי יכול להירשם כעוסק פטור

כל אדם בגיר המעוניין להתחיל פעילות עסקית של עצמאי רשאי לפתוח תיק עוסק פטור כל עוד הוא עומד בשני התנאים המצטברים להלן-
1. הוא צופה בראשית דרכו העסקית שמחזור הכנסותיו בשנת המס לא יעלה על מחזור עסקאות של 100,187 ש"ח.
(תקרת מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2019).
2. הוא אינו נמנה ברשימת העיסוקים ואינו עונה לתנאים המפורטים בתקנות מע"מ, שמונעים ממנו להירשם כעוסק פטור.
תקנה 13 לדוגמה, מפרטת מספר קבוצות עיסוקים כך שעוסק הנמנה על אחת הקבוצות, לא יוכל להירשם כעוסק פטור.

בנוסף לאמור לעיל, מי שנרשם בתחילת דרכו המקצועית כעוסק מורשה אך מחזור עסקאותיו קטן מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה במשך שנתיים רצופות, יוכל לפנות למשרד המע”מ אליו הוא משתייך בבקשה לשנות סיווגו ולהירשם כעוסק פטור, וזאת על פי הקבוע בסעיף 59 לחוק.
הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו כי הוא חייב להירשם כעוסק מורשה מבלי להתחשב בגודל המחזור שלו, כמפורט לעיל בהתאם להוראות תקנות מס ערך מוסף.

התנהלות עוסק פטור מול רשות מס ערך מוסף.

תקנה 22(2) לתקנות מע”מ קובעת כי עוסק פטור (לשעבר- עוסק זעיר) יהיה פטור גם מהגשת דוחות ודיווחים שוטפים לרשות המע"מ בלבד על עסקאותיו.
על אף זאת, העוסק מחויב בהגשת דיווח חד שנתי על סך עסקאותיו הפטורות שביצע במהלך שנת המס.
מועד הגשת הדיווח הנ"ל למע"מ יהיה פעם אחת בשנה, עד 31 בינואר של השנה העוקבת.
ניתן לדווח את העסקאות באמצעות שובר שיישלח לכתובת שאותה מסר בעת פתיחת התיק.
יש אפשרות לדווח גם באתר רשות המסים באמצעות קוד וססמה או באמצעות מייצג שמחובר למערכת שע"ם.
עוסק שלא יפעל כאמור ויאחר בדיווח השנתי למע"מ יידרש בתשלום קנס.

התנהלות מול רשות מס הכנסה

כאמור לעיל, הפטור הנו לצורכי מע"מ בלבד.
קיימת סברה מוטעית אצל בעלי עסקים שהמינוח עוסק פטור מקנה זכאות גם לפטור מחבות ממס הכנסה.
שיטת המיסוי בישראל הנה פרסונלית וטריטוריאלית.
רשות המסים אינה פוסחת על אף אדם ומשיתה חבות מס הכנסה על כל אדם שמפיק את הכנסותיו בישראל או מחוצה לה.
חבות מס הכנסה תחול על היחיד לפי מדרגות מס המפורטות בפקודת מס הכנסה. (ככל שההכנסה גבוהה יותר כך שיעור המס גדל).
הגדרת "עוסק פטור" מעידה רק על אופיו של סוג התיק והתנהלותו של העוסק מול רשות המע"מ בלבד.
עוסקים (בין אם פטורים או מורשים) חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
הדיווח על כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל ו/או בחו”ל על ידם חייב להיעשות עד ליום 31 במאי בשנה העוקבת.

ישנם מצבים בהם העוסק הפטור אינו חייב במס במס הכנסה כי הרווח שהפיק בעסקו בשנת המס אינו מגיע לחבות במס.
זו אינה עובדה שניתן להסתמך עליה לכל אורך הפעילות העסקית.
כל מקרה לגופו. תלוי בגובה ההכנסה החייבת שהפיק עצמאי באותה שנת המס.

התנהלות מול ביטוח לאומי

כל עצמאי שמחליט להקים עסק, חייב לגשת לסניף ביטוח לאומי המשויך לכתובת מגוריו ולהצהיר בטופס 6101 על התחלת פעילות עסקי.
עצמאיים נוטים לשכוח עובדה זו ומזניחים את הטיפול מול ביטוח לאומי.
הזנחה של הטיפול מול ביטוח לאומי יכולה ליצור מחד גיסא חובות ומאידך לפגוע בזכאות לגמלאות בשעת הצורך ולכן אין להקל ראש בנושא.
מעמדו של העצמאי המבוטח היא נגזרת של הכנסה ושעות עבודה שבועיות.  שני פרמטרים אלו חייבים להיות מעודכנים בתיק המבוטח בעת התחלת הפעילות העסקית ולא בדיעבד.
מפאת חשיבות הרישום המידי בביטוח לאומי, הנושא הורחב במאמר נפרד. לקריאה לחץ כאן.

מהן הדרישות לניהול ספרים תקין בעסק?

לפי סעיף 2א להוראות ניהול ספרים, נדרש מעוסק פטור לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות-

1.שוברי קבלה או ספר פדיון יומי.
2.תיק תיעוד חוץ.

עוסק פטור (לשעבר- עוסק זעיר) לא חייב ברישום המסמכים בתכנת הנהלת חשבונות ולא חייב ברישומם בספר תקבולים ותשלומים.
כדי לעמוד בהוראות ניהול ספרים תקין, עוסק פטור נדרש להוציא קבלות בעת קבלת כספים מלקוחותיו ולתייק בקלסר את כל המסמכים (הכנסות והוצאות) הקשורים לעסקו.

האם שמעת על פורום עוסקים פטורים?
הפורום הוקם במיוחד עבורכם.
בפורום ניתן לקבל את כל המידע הרלוונטי ולשאול כל שאלה או סוגיה העולה במהלך הפעילות העסקית שלכם ואנו מבטיחים לענות בהקדם.
לקישור לפורום לחץ כאן

למידע נוסף על מגבלות, יתרונות וחסרונות של עוסק פטור לחץ על הקישור הבא.
למידע נוסף על תקרת עוסק פטור לחץ כאן
למידע ראשוני כללי לעוסק (פטור או מורשה) ניתן לקרוא במאמר בקישור להלן- לחץ כאן
למידע על אופן פתיחת תיק עוסק פטור במע”מ לחץ כאן

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’ מציע שירותים מיוחדים לעוסק פטור, החל משלב ההקמה ופתיחת תיקים ברשויות וליווי עסקי לכל אורך הדרך המקצועית תוך שימת דגש על מתן שירות אישי מותאם לבעל העסק תוך בחינת היקף פעילותו וצרכיו. משרדינו מנוסה בתחום המיסוי ומתחייב למיצוי כל הזכויות והטבות מס.
משרדינו מפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים הפתוחים ללקוחותיו ולגולשים מזדמנים.
בוא ותכנן את עתידך העסקי עמנו – רואי חשבון ויועצי מס.

ייעוץ מס-תוכנית עסקית

ייעוץ מס

שירותי ייעוץ מס בישראל השינויים האחרונים בשווקים הפיננסיים בישראל מדגישים את הצורך בכוח אדם מקצועי ומיומן המתמחה בתחום המס. יועצי מס מקצועיים דרושים היום מאוד

קרא עוד »

שתפו

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב google
שיתוף ב email

כתיבת תגובה

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי0 מתוך 200 תווים

משרד רואה חשבון
משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
סגירת תפריט

השאירו פרטים

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר