עוסק פטור – עוסק זעיר

שיתוף ב email
שיתוף ב print
עוסק פטור – עוסק זעיר

עוסק פטור – פתח דברים

בתיקון 23 לחוק מס ערך מוסף (1/7/2002), בוטלו ההגדרות של "עוסק זעיר" ו- "עוסק זעיר פטור".
כיום מחליפה אותן המונח – עוסק פטור. יש לשים לב שאין הכוונה לפטור גורף מחבות במס הכנסה.
בחלק גדול מהמקרים עוסקים פטורים מגיעים לחבות במס הכנסה ולכן יש לשים לב. הנושא יידון בהרחבה בהמשך.
חוק מס ערך מוסף (להלן: “החוק”) מגדיר שני סוגי עוסקים.
עוסק רגיל, שיכול להיחשב לעוסק מורשה על פי סעיף 53 לחוק מע"מ ועוסק פטור (לשעבר- עוסק זעיר) שאינו עוסק מורשה.

מי יכול להירשם כעוסק פטור

כל אדם בגיר המעוניין להתחיל פעילות עסקית של עצמאי, רשאי לפתוח תיק עוסק פטור כל עוד הוא עומד בשני התנאים המצטברים להלן-
1. הוא צופה בראשית דרכו העסקית, שמחזור הכנסותיו בשנת המס לא יעלה על מחזור עסקאות של 100,187 ש"ח. (תקרת מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2019).
2. הוא אינו נמנה ברשימת העיסוקים ואינו עונה לתנאים המפורטים בתקנות מע"מ, שמונעים ממנו להירשם כעוסק פטור.
תקנה 13 לדוגמה, מפרטת מספר קבוצות עיסוקים כך שעוסק הנמנה על אחת הקבוצות, לא יוכל להירשם כעוסק פטור.

בנוסף לאמור לעיל, מי שנרשם בתחילת דרכו המקצועית כעוסק מורשה אך מחזור עסקאותיו קטן מן הסכום המחייב רישום כעוסק מורשה במשך שנתיים רצופות, יוכל לפנות למשרד המע”מ אליו הוא משתייך בבקשה לשנות סיווגו ולהירשם כעוסק פטור, וזאת על פי הקבוע בסעיף 59 לחוק.
הוראה זו לא תחול על מי שנקבע לגביו כי הוא חייב להירשם כעוסק מורשה ללא תלות בהיקף מחזור עסקאותיו, כמפורט לעיל בהתאם להוראות תקנות מס ערך מוסף.

מאפייני דיווח – ע"פ חוק מע"מ

על פי סעיף 31(3) לחוק מע”מ, עוסק פטור (לשעבר- עוסק זעיר) יהיה פטור ממס על עסקאותיו וזאת לצורכי מע"מ בלבד.
חריג- "למעט עסקאות שהן מכירת מקרקעין או עסקאות שהן מכירת ציוד, שאינו מקרקעין שבעת רכישתו נוכה מס התשומות ששולם בשלו"-  לא יהיו פטורות מתשלום מע”מ.

עוסק פטור אף אינו יכול לנכות מס תשומות על רכישותיו (עיקרון ההקבלה).
סעיף 43א לחוק מע"מ מחריג את עיקרון זה בעניין מכירת מקרקעין.
"במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור או במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי החייב במס לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין והשבחתם (בסעיף זה – הרכישה) אם יש בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה". 

הסעיף קובע כי במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור, ניתן יהיה לנכות מהמס (מע"מ) את מס התשומות ששילם
ברכישת המקרקעין או בהשבחתו והמס לא נוכה, אם יש בידו חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל.

התנהלות עוסק פטור מול רשות מס ערך מוסף

תקנה 22(2) לתקנות מע”מ קובעת כי עוסק פטור (לשעבר- עוסק זעיר) יהיה פטור גם מהגשת דוחות ודיווחים שוטפים לרשות המע"מ בלבד על עסקאותיו.
על אף זאת, העוסק מחויב בהגשת דיווח חד שנתי על סך עסקאותיו הפטורות שביצע במהלך שנת המס.
מועד הגשת הדיווח הנ"ל למע"מ יהיה פעם אחת בשנה, עד 31 בחודש ינואר של השנה העוקבת.
ניתן לדווח את העסקאות באמצעות שובר שיישלח לכתובת שאותה מסר בעת פתיחת התיק.
יש אפשרות לדווח גם באתר רשות המסים באמצעות קוד וססמה או באמצעות מייצג שמחובר למערכת שע"ם.
עוסק שלא יפעל כאמור ויאחר בדיווח השנתי למע"מ, יידרש בתשלום קנס.

התנהלות מול רשות מס הכנסה

כאמור לעיל, הפטור הנו לצורכי מע"מ בלבד.
קיימת סברה מוטעית אצל בעלי עסקים שהמינוח עוסק פטור מקנה זכאות גם לפטור מחבות ממס הכנסה.
שיטת המיסוי בישראל הנה פרסונלית וטריטוריאלית.
רשות המסים אינה פוסחת על אף אדם ומשיתה חבות מס הכנסה על כל אדם שמפיק את הכנסותיו בישראל או מחוצה לה.
חבות מס הכנסה תחול על היחיד לפי מדרגות מס המפורטות בפקודת מס הכנסה. (ככל שההכנסה גבוהה יותר כך שיעור המס גדל).
הגדרת "עוסק פטור" מעידה רק על אופיו של סוג התיק והתנהלותו של העוסק מול רשות המע"מ בלבד.
עוסקים (בין אם פטורים או מורשים) חייבים בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.
הדיווח על כל ההכנסות שהופקו או נצמחו בישראל ו/או בחו”ל על ידם חייב להיעשות עד ליום 31 במאי בשנה העוקבת.

יכול להיות מצב בו עוסק פטור לא יגיע לחבות במס הכנסה, אבל זו אינה עובדה שניתן להסתמך עליה לכל אורך הפעילות העסקית.
כל מקרה לגופו. תלוי בגובה ההכנסה החייבת שהפיק עצמאי באותה שנת המס והטבות המס להן זכאי בשנת המס (ניכויים וזיכויים). 

התנהלות מול ביטוח לאומי

כל עצמאי שמחליט להקים עסק, חייב לגשת לסניף ביטוח לאומי המשויך לכתובת מגוריו ולהצהיר בטופס 6101 על התחלת פעילות עסקי.
עצמאיים נוטים לשכוח עובדה זו ומזניחים את הטיפול מול ביטוח לאומי.
הזנחה של הטיפול מול ביטוח לאומי יכולה ליצור מחד גיסא חובות ומאידך לפגוע בזכאות לגמלאות בשעת הצורך ולכן אין להקל ראש בנושא.
מעמדו של העצמאי המבוטח היא נגזרת של "הכנסה חודשית" (רווח) ושעות עבודה שבועיות. שני פרמטרים אלו
יקבעו את מעמד המבוטח וחייבים להיות מעודכנים בתיק המבוטח בעת התחלת הפעילות העסקית ולא בדיעבד.

מפאת חשיבות הרישום המידי בביטוח לאומי, הנושא הורחב במאמר נפרד.
לקריאת המאמר לחץ כאן.

מהן הדרישות לניהול ספרים תקין מעוסק פטור 

לפי סעיף 2א להוראות ניהול ספרים, נדרש מעוסק פטור לנהל מערכת חשבונות שתכלול לפחות-

1.שוברי קבלה או ספר פדיון יומי.
2.תיק תיעוד חוץ.

עוסקים פטורים (לשעבר- עוסק זעיר) לא נדרשים ברישום המסמכים בתוכנת הנהלת חשבונות ולא חייב ברישומם בספר תקבולים ותשלומים.
כדי לעמוד בהוראות ניהול ספרים תקין, עוסק פטור נדרש להוציא קבלות בעת קבלת כספים מלקוחותיו ולתייק בקלסר את כל המסמכים (הכנסות והוצאות) הקשורים לעסקו.
שימוש בתוכנה ייעודית להנפקת מסמכים הנה רשות ואף תורמת לסדר בניהול המסמכים. 

קישורים שימושים ומאמרים בנושא עוסק פטור

לקישור – פורום עוסקים פטורים. בפורום ניתן להיוועץ ולקבל מענה בכל שאלה או סוגיה העולה במהלך הפעילות העסקית.
למידע נוסף על מגבלות, יתרונות וחסרונות של עוסק פטור

למידע נוסף על תקרת עוסק פטור לשנת 2019. 
למידע ראשוני כללי לעוסק (פטור או מורשה). 
למידע על אופן פתיחת תיק עוסק פטור

אודות משרדינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מספק שירותים עבור עוסקים פטורים החל משלב ההקמה ופתיחת תיקים ולכל אורך הפעילות העסקית תוך שימת דגש על מתן שירות אישי מותאם לבעל העסק ובחינת צרכיו. משרדינו מנוסה בתחום המיסוי הישראלי ומיסוי הבינלאומי ומלווה את לקוחותיו בכל שלבי העסקה בהיבט המיסוי. החל מייעוץ מס ותכנון המס טרם ביצוע העסקה ובמקרה הצורך גם ייצוג בדיונים ברשויות המסים ומחויב לסטנדרטים הגבוהים ביותר של שירות, ידע מקצועי, כתיבה, ואינטגרציה בין תחומי המס השונים, לרבות הכרות עם התקינה החשבונאית. משרדינו מפרסם מידי תקופה עשרות מאמרים במגוון תחומים לרווחת לקוחותיו וגולשים מזדמנים.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
הקמת עסק

הקמת עסק

הקמת עסק – פתח דבר גיבשתם החלטה על הקמת עסק חדש? תהליך הקמת עסק הוא מורכב. באמצעות מידע מקצועי ורלוונטי, אתם עשויים לגלות שהוא גם

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר