פנסיה חובה לעצמאיים

שיתוף ב email
שיתוף ב print
פנסיה חובה לעצמאיים

ביום 22 בדצמבר 2016, אושר בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע”ז – 2016 (להלן – “חוק ההתייעלות הכלכלית“) וביום 29 בדצמבר 2016 חוק ההתייעלות הכלכלית פורסם ברשומות. פרק ב’ בחוק  ההתייעלות דן בשינוי מהותי שחל  בפנסיית חובה לעצמאיים החל מה- 1.1.17. שלושת הנושאים המרכזיים בפרק זה-

  1. חובת הפקדה של עצמאיים לקופ”ג לקצבה (קופ”ג לחסכון, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה.
    ואילו עצמאיים נכנסים לתחולת החוק.
  2. באילו מצבים יוכל עצמאי לממש את הכספים הצבורים בקופה.
  3. שינוי במדרגות ביטוח לאומי לעצמאיים.

בשנת 2008 חוקק חוק פנסיה חובה לשכירים. משנת  זו חלה חובה על כל שכיר במשק להיות מבוטח בביטוח פנסיוני. ע”פ החוק, נכון להיום, נדרשים הן שכירים והן מעבידים להפריש לקופת הפנסיה 18.5%. בעוד שפנסיית חובה לשכירים מתחלקת בין מעבידים לעובדים,
לעצמאי לא הייתה חובת הפרשה עד ליום 1.1.17. מי בכל זאת הפריש טרם כניסת החוק, עשה זאת באופן וולונטרי מתוך מטרה לחסוך ולקבל פנסיה בגיל הפרישה.

מטרת החוק- בישראל קיימים כ-  400 אלף עצמאיים. על פי ההערכות כיום, לפחות 40%-50% מהעצמאים אינם חוסכים לפנסיה. החוק נועד לצמצם את הפער בשיעור החוסכים בין שכירים ועצמאים. ולשפר את מעמדם של העצמאיים הן ביום הפרישה והן במצב של הפסקת פעילות עסקית. מטרת הצעת החוק הנה להבטיח את מחייתם של העצמאים ביום הפרישה. מדובר בחקיקה חיובית לדאוג לעצמאיים לעת זקנה באמצעות הבטחת פנסיה מינימלית, לכן גם משרד האוצר הקצה 380 מיליון ש”ח לטובת הוצאתה של התכנית אל הפועל.

על מי חלה החובה להפריש מהכנסתו כעצמאי לפנסיה
כל עצמאי מגיל 21 ועד גיל 60.

אילו עצמאיים יוצאים מתחולת החוק-

  1. עצמאים שגילם 55 ומעלה ביום כניסת החוק לתוקף פטורים מהפקדות לפנסיה.
  2. עוסק בעל ותק של פחות מ- 6 חודשי פעילות כעוסק. “עוסק” לפי חוק מע”מ (עוסק פטור או מורשה הדין זהה). מי שלא עומד בקריטריונים גם יוכל להפקיד באופן וולונטרי ולקבל את הטבות המס בדומה למי שנמצא בתחולת החוק. דהיינו הפקדה לגמל מזכה בהטבות מס ובנוסף שיעורי ביטוח לאומי מופחתים שיחולו על כל העצמאיים.

כיצד מחשבים את הסכום שנדרש להפריש לפנסיה-
שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאיים הנו 4.45%  על הכנסתם עד חצי מהשכר הממוצע במשק ו- 12.55% על חלק מההכנסה מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק.

הגדרות-
“הכנסה חייבת בהפקדה”

הכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(8) – הכנסה שמקורה בחקלאות, לפקודה לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כל דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה וכן למעט ניכויים לקרן השתלמות , לפנסיה ו/או לאובדן כושר עבודה.

“שכר ממוצע במשק”-
השכר הממוצע במשק בשנת 2016 היה 9,464 ש”ח.
השכר הממוצע במשק בישראל הוא הממוצע של שכר ברוטו בישראל, ומהווה אינדיקטור לשינויים בגובה השכר במשק וכבסיס לתשלומים שונים הצמודים אליו, כגון גמלאות וקצבאות שונות. השכר הממוצע הוא למעשה מדד המחושב על ידי המוסד לביטוח לאומי ב- 1 בינואר של כל שנה, על ידי חישוב הממוצע של מדדי השכר הממוצע למשרת שכיר, וכן במועד תשלום תוספת יוקר. נקבע ע”י ביטוח לאומי ומשמש כבסיס לחישוב גמלאות וקצבאות שונות.

נכון להיום טרם פורסם באתר של ביטוח לאומי השכר הממוצע המעודכן ליום 1.1.17.

מה לגבי שכיר שהוא גם עצמאי. במידה וקיימת במקביל הפקדה לפנסיה כשכיר ניתן להפחית הפקדה זו מהפקדה שנדרש לבצע כעצמאי. ציטוט החוק- “מתשלומים שחייב עצמאי להפקיד לקופת גמל לקצבה לפי הוראות סעיף קטן ינוכו תשלומים שהפקיד העצמאי או שהופקדו בעדו בשל הכנסתו המבוטחת” .
מהן הטבות מס ההפקדות מהוות חיסכון בקופת גמל לקצבה במעמד עצמאי ולכן יינתנו כהטבת מס  בדרך של ניכוי וזיכוי.
הגדרות
סכום “הניכוי” מקטין את ההכנסה החייבת ובכך גם את חבות המס.
סכום “הזיכוי”- מקטין את המס לתשלום.
סכום הניכוי יהיה  בשיעור מקסימלי של עד  11% מההכנסה  עד תקרה של 208,800 ובמקרים מסוימים יתרת ההפקדה שלא ניתן בגינה ניכוי, תזכה את החוסך בהטבת מס בדרך של זיכוי מס בשיעור 35% מסכום שהוא 5.5% מההכנסה עד תקרה של 208,800 ₪. מדובר בתקרת זיכוי נוספת הניתנת רק על הכנסה מעסק, שגובהה 0.5%, מההכנסה עד תקרה של 208,800 שקל.

הטבה נוספת היא לעניין הפקדות לקרן השלמות- עצמאי יוכל להפקיד, 4.5% מהכנסתו עד תקרת הכנסה שנתית של 261,000 ₪ (נכון לשנת 2016) , לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס. עד 31.12.16- נדרשו עצמאיים להפריש עד 7% מההכנסה החייבת עד גובה התקרה 261,000 לקרן השתלמות כדי ליהנות מניכוי בשיעור 4.5% כך ש- 2.5% מתוך ה-7% לא הותרו בניכוי. החל מיום תחילת החוק אין דרישה להפקיד את כל  ה- 7%. הפקדה חודשית מקסימלית לעניין עצמאיים הנה : 18,270 ₪.

הפרק דן גם בשינוי בדמי ביטוח לאומי לעצמאי- לצד החובה לחסוך לפנסיה יבוצע תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי. עד ליום 31.12.16 עצמאי שילם דמי ביטוח לאומי (כולל דמי בריאות)- מהכנסתו החייבת עד וכולל 60% מהשכר הממוצע במשק- שיעור מס מופחת בשיעורים כדלקמן- 6.72% ביטוח לאומי+ 3.1%- דמי בריאות. ועל הכנסתו החייבת מעל 60% מהשכר הממוצע במשק  עד 43,240 ₪, עצמאי נדרש לשלם דמי ביטוח בשיעורים כדלקמן- ביטוח לאומי בשיעור 11.23%+ דמי בריאות בשיעור 5%. החל מיום תחילת החוק, 1.1.17-  שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יופחתו, מ-6.72% ל-2.87% (פלוס 3.1 דמי בריאות) אילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלו ב-1.6% ל- 12.83%. (סה”כ 17.83%).

הערה- השינוי חל רק על דמי הביטוח הלאומי ולא על דמי הבריאות. יש לצין שעדיין גם לאחר כניסת החוק, קיימים פערים משמעותיים בין שכירים לעצמאיים בכל הקשור לתשלום דמי הביטוח.

מועדי ההפרשות- מתי ובאיזה שלב נדרש עצמאי להפריש לקופותהתשלומים לקופת גמל לקצבה לפי סעיף זה יופקדו לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים התשלומים. ניתן לבצע בדיקה בחודש האחרון של השנה ולבדוק על פי הרווח הצפוי אם צריך להפקיד או לא.

המלצה-
לצורך ניהול תזרים המזומנים של העצמאי, כדאי להפריש סכומים לקופה באופן שוטף ע”פ הערכה ולעשות השלמות בדצמבר. רצוי לבקש את האומדנים מרואה החשבון/יועץ מס שמטפל בתיק.

באילו מצבים יוכל עצמאי למשוך את הכספים הצבורים בקופההחוק מדבר על שני מצבים בהם יהיה ניתן למשוך את הכספים- סגירת העסק והגעה לגיל פרישה.

הפסקת פעילות-
על פי החוק, עצמאי שיסגור את העסק, יהיה זכאי למשוך מקופת החיסכון הפנסיוני שלו, שליש מיתרת הסכום שנצברה בקרן ועד לגובה של  12,230 (ע”פ נתוני 2016) שקלים כפול מספר שנות פעילות עסקית. אין הגבלה למספר פעמים שניתן למשוך את הכסף. משיכת כספים באופן הנ”ל, דומה במהותה למשיכת כספי פיצויי פיטורין ותשוקלל בפטור על הקצבה בגיל פרישה. תקטין את הפטור על הפנסיה (תיקון 190).

נזכיר שעד היום, על משיכה שלא כדין שולם מס בשיעור 35%.
ההישג המהותי בנושא הספציפי הזה הוא שהחוק חל  רטרואקטיבית.
דהיינו בעת סגירת העסק ו/או הגעה לגיל פרישה , תתאפשר משיכת שליש מהכספים הצבורים לפנסיה גם מתוך הכספים שהופקדו בקופה טרם כניסת החוק. מדובר בשינוי משמעותי.

פרישה. במצב של פרישה (67 לגברים ו-62 לנשים) מתאפשרת משיכת כספי הפנסיה.
קבלת הכספים תהייה בדרך של פנסיה מידי חודש עד יום הפטירה.

סנקציות. עם הגשת דוח המס השנתי רשות המסים תעביר לגוף מטעם המדינה, גוף לגביית קנסות, מידע לגבי כל עצמאי שנדרש בהפקדה בשנת המס. אותו עצמאי יידרש, בתוך 90 ימים ממועד משלוח ההתראה על חובת ההפרשה, להעביר את סכום ההפקדה לקופת הגמל לקצבה ולהגיש אסמכתא על ההפקדה למרכז הגבייה. במידה ולא יפקיד יידרש בתשלום קנס בגובה 500 ₪.

הערה בעניין השכר הממוצע במשק והתקרות לעניין הטבות המס- השכר הממוצע במשק והתקרות המוזכרות בתוכן שלעיל מעודכנים נכון לשנת 2016.

אין הנכתב בחוזר זה משום חוות-דעת ו/או המלצה ו/או ייעוץ מקצועי.

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לעצמאים – פתח דברים קרן השתלמות לעצמאים היא קופת חיסכון, שנועדה לצורך מימון השתלמויות מקצועיות, אולם כיום משמשת הקרן כאפיק חיסכון לשש שנים.

קרא עוד »
עוסק פטור

קרן השתלמות לשכירים

קרן השתלמות לשכירים – פתח דברים קרן השתלמות לשכירים הנה קופה שנועדה במקור למימון השתלמויות מקצועיות, אולם כיום משמשת כאפיק חיסכון לשש שנים, שבה העובד

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר