קצבה מזכה היא קצבה מאת מעביד או קופת גמל, לרבות קצבת אובדן כושר עבודה, ולמעט קצבת שאירים, על פי סעיף 9(6ו) לפקודה. הקצבה מוגבלת בתקרה מסוימת המתעדכנת מדי שנה (בשנת 2019 הסכום עומד על 8,480  ₪).

הזכאות לפטור ניתנת לנישומים אשר הגיעו לגיל פרישה (67 שנים עבור גבר ו-62 שנים עבור אישה), או בעת פרישה מוקדמת בשל נכות רפואית צמיתה בשיעור של 75% ומעלה, לפי המאוחר מבניהם (גיל פרישה או פרישה מוקדמת בשל נכות).

תיקון 190 לפקודה אשר תחולתו משנת 2012 ואילך, הביא לשינוי משמעותי בנושא הקצבה המזכה. עד לתיקון 190 לפקודה הפטור ניתן עבור היה 35% מהקצבה המזכה או תקרת הקצבה המזכה, לפי הנמוך מבניהם. לאחר תיקון 190 לפקודה הפטור עודנו 35% מתקרת הקצבה המזכה, אולם התווסף פטור נוסף בשיעור 8.5% בשנים 2012-2015 אשר יתעדכן ויגיע עד 32% בשנת 2025. הזכאות לפטור הנוסף כאמור ניתנת עבור נישומים אשר מקבלים קצבה חודשית והגיעו לגיל הזכאות בלבד, ולשם קבלתו יש לקבל אישור מאת פקיד השומה.

כלומר, הקצבה אינה פטורה ממס באופן מלא והחלק הפטור יכול להגיע עד לסכום השווה ל-43.5% (35%+8.5%) כפול הקצבה המזכה בשנים 2012-2015. באופן הדרגתי יגדל האחוז בשנים 2016-2019 ל-49% (35%+14%), בשנים 2020-2024 יגדל ל-52% (35%+17%) ובשנת 2025 ואילך יגדל ל-67% (35%+32%).