קרן השתלמות לשכירים

שיתוף ב email
שיתוף ב print
קרן השתלמות לשכירים

קרן השתלמות לשכירים – פתח דברים

קרן השתלמות לשכירים הנה קופה שנועדה במקור למימון השתלמויות מקצועיות, אולם כיום משמשת כאפיק חיסכון לשש שנים,
שבה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד.
בנוסף לקרן השתלמות לשכירים, קיימות גם קרנות השתלמות למורים, לעצמאים ולחברי קיבוץ, שתנאיהן שונים.
מדובר באפיק חיסכון יחיד שנותר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

קרן השתלמות לשכירים – שיעורי הפקדה

הפקדות כספי המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק, אולם קיימים הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות.
עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אינו יכול לפתוח קרן השתלמות.
מעסיק שחל עליו הסכם קיבוצי מחויב לשלם לקופת הקרן כספים לטובת העובד ביחס של 1:3.
זאת אומרת להפריש את חלקו עבור העובד בשיעור של 7.5% מה"משכורת הקובעת" (בשיעור 8.4% עבור עובד הוראה)
והן את חלקו של העובד (שינוכה משכרו) לקופת קרן ההשתלמות בשיעור 2.5% מהמשכורת הקובעת (ולגבי עובדי הוראה בשיעור 2.8%).

על המעסיק חלה חובה להעביר את התשלומים לקרן השתלמות תוך פרק זמן מוגבל כמפורט בחוק.

 "עובד הוראה" – הנו מי שחבר באחת מקרנות השתלמות אלה:
(1)  קרן השתלמות למורים וגננות בע"מ;
(2)  קרן השתלמות למורים על יסודיים, מורי סמינרים ומפקחים בע"מ;
(3)   קרן השתלמות למורים על יסודיים בע"מ;

"משכורת קובעת" – הכנסת עבודה – למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסוים – אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה לעניין תשלום תוספת היוקר כפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;
תקרת הסכום להפקדה החל מחודש מרץ 2014 הנה 15,712 ש"ח.

תנאי משיכה כספים בפטור ממס רווח הון – הוראות הפקודה

תנאי המשיכה בפטור ממס רווח הון של הכספים בקרן השתלמות לשכירים מפורטים בסעיף 3 (ה) וסעיף 9 (16א) בפקודת מס הכנסה.
ע"פ סעיף 3 (ה) לפקודה: "סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, (להלן – הסכם קיבוצי), ולגבי עובד שאין הסכם קיבוצי החל עליו – בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ-8.4% מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה ולא יותר מ-7.5% מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר, יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן".

ע"פ סעיף סעיף 9 (16א) לפקודה: "סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ולגבי סכומים ששימשו את העובד לצורך השתלמותו – אם חלפו 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון; נפטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן ההשתלמות בפטור ממס;

הפטור לפי פסקה זו מותנה בכך שאם משך עובד סכום כלשהו מחשבונו, ייסגר החשבון לתשלומים נוספים; נסגר החשבון כך, יחולו הוראות פסקת משנה (א) לגבי משיכת יתרת הסכום שבחשבון; ובלבד שאם נמשך לשם השתלמות בישראל סכום שאינו עולה על שליש הסכום שעמד לרשות בעל החשבון בעת המשיכה, ולא קדמה למשיכה זו משיכה אחרת של סכום כאמור ב-12 החדשים שקדמו למשיכה האמורה, לא יראוה כמשיכה לעניין זה;

לעניין פסקה זו, "מועד התשלום הראשון" – המוקדם מבין אלה:

  1. סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון;
  2. סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם;

"הפקדה מוטבת" – כל אחד מאלה:

(1)   סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי סעיף 3(ה), כהכנסת עבודה בעת ששולם לקרן;
(2)   סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה:

        (א) סכום שאינו עולה על שליש מהסכום ששילם המעביד בשיעור הקבוע בסעיף 3(ה), בשל משכורתו הקובעת של העובד כהגדרתה בסעיף האמור;
        (ב) סכום בשיעור שאינו עולה על 2.5% ממשכורתו הקובעת של העובד;
        (ג) סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957, לפני יום ב' בתמוז התשס"ב (12 ביוני 2002);
(3)   סכום ששולם לקרן השתלמות לחברי קיבוץ, כהגדרתה בסעיף 58א, עד לסכום השווה ל-18,480 שקלים חדשים לשנה;

פרשנות כללית של הוראות הפקודה

הפקדות של המעסיק לקרן השתלמות, בשיעורים הקבועים בחוק ובגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, כמו כן הרווח הצבור על ההפקדות בקרן השתלמות פטורים ממס.
שכיר יהיה רשאי למשוך את מלוא הסכום שנצבר בקרן השתלמות בפטור ממס (הפרשות מעביד+ הפרשות עובד+ הרווחים צבורים) לאחר 6 שנים או
לאחר 3 שנים (במידה וישמש את העובד לצורך לימודי השתלמות) מהמועד התשלום הראשון שבו הפריש המעביד בקופת הקרן.  

עובד שהגיע לגיל פרישה, כהגדרתו בחוק גיל פרישה, רשאי למשוך כספים לאחר שלוש שנות חברות בקופה.
כמו כן, שאירים של עובד שנפטר רשאים למשוך את הכסף שנצבר לזכותו ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן.

דין הפקדות מעבר לסכום המרבי  

הסכום המרבי שעל המעביד להפריש בקופה מבלי שיוצר שווי קה"ל במשכורת העובד הנו 7.5% (אם מדובר בעובד הוראה 8.4%) מהמשכורת הקובעת של העובד באותו חודש או מהתקרה (15,712 ש"ח) כנמוך. כל הפקדה מעבר לסכום המרבי מחייבת מהמעביד לזקוף שווי במשכורת העובד.
הסכום המזערי שעל העובד להפריד לקרן השתלמות כדי ליהנות מהפטור במשיכה (הפקדה מוטבת) הנו 1/3 מהסכום המרבי שעל המעביד להפריש לטובת הקרן.
במצב שבו מעביד מטיב עם העובד ומפקיד עבורו כספים בקרן השתלמות מעבר לסכום המרבי ואף לעתים מעבר לתקרה המזכה בפטור ממס רווח הון, הוא מחויב לזקוף
לעובד "שווי קרן השתלמות" על כל היתרה העודפת במשכורתו החודשית והעובד ימוסה על היתרה העודפת הזו במס שולי. 

דוגמה
משכורתו של עובד בחודש 5/2019 מורכבת מ- 12,500 ש"ח בסיס + 6000 ש"ח עבור שעות נוספות. המעביד הפריש לקרן השתלמות בשיעור 7.5% על מלוא השכר.
פתרון
בפועל המעביד הפריש  1,388 ש"ח =18,500 ש"ח *7.5%

הסכום המרבי שעל המעביד להפריש הנו-  938 ש"ח =7.5%*12,500ש"ח (משכורת קובעת הנה ללא רכיב שכר של שעות נוספות).
ולכן השווי שייזקף לעובד בתלוש הנו 450 ש"ח שימוסה לפי שיעור המס השולי של העובד. 
בנוסף הרווחים שנצברו על חריגה זו, יחויבו במס רווח הון בשיעור 25% בדומה למס המוטל על אפיקי השקעה אחרים וזאת אף אם משך את הכספים במועדים שצוינו לעיל (בתום תקופה של 6 שנים או 3). אם העובד משך את הכספי לפני המועד הקבוע בחוק (יידון בהמשך), יחויבו הרווחים במס לפי מדרגת המס השולי שחלה על העובד בעת המשיכה.

משיכת כספים לפני המועדים הקבועים בפקודה

משיכה שלא כדין של הכספים מקרן ההשתלמות לפני תום הזמן, שלא לצורך השתלמות, תחויב במס הכנסה בהתאם למס השולי החל על העובד בעת המשיכה.
החיוב במס יחול רק על חלק המעביד בהפקדות בקרן ההשתלמות, שכן חלקו של העובד כבר חויב במס הכנסה בעת תשלום השכר.
כמו כן יחול חיוב במס הכנסה שולי גם על הרווחים שנצברו בקרן (הן על החלק של העובד והן על החלק של המעסיק).
בפועל חברת הביטוח מנכה במקור מס מקסימלי בשיעור של 47%. לרוב פעולת הניכוי יוצרת בידי המבוטח זכאות להחזר מס, ולכן נכון יהיה להגיש
לרשויות המס בקשה להחזר מס בשנת המס שבה נמשכו הכספים.

איך לבחור קרן השתלמות לשכירים

סעיף 20 לחוק הפיקוח על נכסים פיננסיים מקנה לעובד את הסמכות הבלעדית לקבוע באיזו קרן השתלמות יהיה חבר.
בחירת קרן השתלמות תהא בהתאם לשיקולים דומים לאלה המלווים כל השקעה בתכנית חיסכון או בשוק ההון:
חוסנו של הגוף המנהל, מדיניות ההשקעות של הקרן, דמי הניהול הנגבים מההפקדה ומהצבירה וביצועי הקרן בשנים האחרונות יחסית לקרנות אחרות וכדומה. לקבלת מידע על קרנות השתלמות והשוואת תשואות של קרנות השתלמות הפועלות בישראל, היכנסו לאתר "מיי גמל נט".

אודותינו

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' מנוסה בייעוץ מס לשכירים וליווי פורשים.
המשרד פועל בין היתר בתחום החזרי מס לשכירים תוך מיצוי מלוא הזכויות והטבות המס. 

כותב המאמר הנו רו"ח אמנון בן שושן, מרצה בכיר בתחום חשבי שכר ובודק שכר בכיר מטעם הלשכה.

 

אהבתם את המאמר? שתפו עם חברים

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לעצמאים

קרן השתלמות לעצמאים – פתח דברים קרן השתלמות לעצמאים היא קופת חיסכון, שנועדה לצורך מימון השתלמויות מקצועיות, אולם כיום משמשת הקרן כאפיק חיסכון לשש שנים.

קרא עוד »

צרו קשר

אתם מוזמנים ליצור קשר או להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

משרד רואה חשבון - תושב חוזר - החזר מס הכנסה - רואה חשבון בתל אביב
משרד רואה חשבון
סגירת תפריט

רישום לניוזלטר

אתם מוזמנים להשאיר פרטים ואנו נדאג לעדכן אתכם!

שירותים מקצועיים לעצמאיים

משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות’ נותן ללקוחותינו שירות פתיחת התיקים ברשויות ומקל על לקוחותיו בשלבי ההקמה הראשונים בתחילת הפעילות העסקית. 
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק עצמאי בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת הפעילות העסקית של עצמאי. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' הלקוחות נהנים ממגוון שירותים מקצועיים החל מבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת עסק עצמאי ועריכת תכנית עסקית וכלה בייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות חשובות בנושאים כגון: מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של עצמאיים במטרה לבחון בכל נקודת זמן היכן ניתן להתייעל ולשפר את הרווחיות בעסק כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ואף מעניק מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות וניהול תזרים מזומנים בעסק. 
משרדינו מתמחה בליווי מקצועי וייעוץ מיסויי לעצמאיים לכל אורך הפעילות העסקית, מעניק ייצוג ללקוחותיו מול רשויות המס ומגיש דוחות מס שנתיים והצהרות הון למס הכנסה לעצמאיים ויחידים שונים החייבים בדיווח. 

ליווי בפתיחת עסקים וייעוץ עסקי

יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת עסק בצורה חפוזה ולא שקולה.
פנייה לרואה חשבון תוכל לבור את המוץ מן התבן ולכוון את הלקוח לדרך הפעולה הטובה ביותר. 
חוות דעתו של רואה החשבון משנה לחלוטין את התפיסה הראשונית אודות העסק ויכולה אף להיות משמעותית בהתחקות אחר המודל הכלכלי הנכון. 
שירותי ראיית חשבון מלווים את בעל העסק לאורך כל פעילותו העסקית. 
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירות היתכנות לבדיקת כדאיות לפתיחת עסק, סוג ההתאגדות המועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/מורשה), ייעוץ וליווי בהתנהלות נכונה מול הבנקים, כמו גם טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של העסק, בעיקר מן הפן הכספי.
משרד רואה החשבון אמנון בן שושן ושות' מספק במידת הצורך ייצוג בדיוני מס וביקורת של רשויות המס, ביצוע הערכות שווי, עריכת משכורות לעובדים, כתיבת תכניות עסקיות, ייעוץ מיסויי ועסקי שאינו שגרתי, עריכת תשתית לניהול תקציב החברה, בניית דוח תזרים מזומנים, תכנון מבנה עסקי, בניית תמחיר למוצרי העסק וכדומה.

שירותי ראיית חשבון

היבטי מיסוי מקיפים ומשפעים על חיינו החל ממיסים עקיפים, דרך מיסים ישירים ושיקולי מס מושפעים ממצבו של הלקוח והיבטיו האינדיבידואליים. 
משרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' מעניק ללקוחותיו שירותי ראיי חשבון ביחס אישי המותאם לצרכיו ושאיפותיו של הלקוח. 
עצמאיים רבים מתלבטים לגבי העיתוי הנכון לפנייה לשירותי ראיית חשבון. במרבית המקרים, ההתנהלות הראשונית נעשית באופן עצמאי על בסיס ייעוץ מחברים, סיוע מצד קרובי משפחה, התבססות על מידע מהאינטרנט או העיתונות וכדומה. 
כאשר הסוגיות הופכות למורכבות יותר ו/או כאשר מתבררים פערי ידע משמעותיים, נעשית פנייה לרואה חשבון מקצועי. מדובר בטעות נפוצה אשר עלולה לגרום לנזקים כלכליים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך. 
פנייה למשרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות' לקבלת שירותי ראיית חשבון  הנה "יפה שעה אחת קודם". 
טביעת היד המקצועית לא תסייע רק בהתנהלות השוטפת, אלא תוכל גם להשפיע על השיקולים הפיננסיים ולשנות מקצה לקצה את הכדאיות העסקית וההיתכנות הכלכלית. 
משרד אמנון בן שושן ושות' הוא משרד רואה חשבון בתל אביב אשר עומד לרשות לקוחותיו במגוון תחומים ומספק שירותי ייעוץ חד פעמיים וליווי מלא ושוטף לעסקים ואנשים פרטיים. 
המשרד רואה לעצמו למטרה להוביל את הלקוח להתנהלות מיסויית וחשבונאית נכונה אשר תמקסם את נכסיו בזכות מיומנות והיכרות מעמיקה של החקיקה, התקינה, הפסיקה, הרפורמות והתמורות בעולם הפיננסי בישראל בכלל, ודיני המיסים בפרט.

הקמה וליווי מקצועי לחברות בע"מ

ישנם שיקולים משפטיים ומיסויים רבים בהקמת חברה.  
יזמים רבים הנמצאים בתחילת דרכם, ניגשים להקמת חברה בע"מ בצורה חפוזה ולא שקולה. ולכן קיים צורך בפנייה לרואה חשבון מיד עם גיבוש ההחלטה על התחלת פעילות עסקית כחברה בע”מ.
במשרד רואי חשבון אמנון בן שושן ושות' תקבלו שירותים לבדיקת היתכנות וכדאיות לפתיחת חברה, סוג ההתאגדות המועדף, עריכת תכנית עסקית, ייעוץ בנושא מימון וליווי מול הבנקים, טיפים ועצות מעשיות לניהול נכון של החברה. 
משרדינו מעניק ללקוחותיו מידע ראשוני על התנהלות נכונה מול רשויות המס בישראל והתייחסות לסוגיות בנושאים- מס הכנסה, מע”מ וביטוח לאומי והנחיות בנושא ניהול תקין של ספרי העסק.
משרדינו אמון על ליווי הפעילות העסקית היום יומית של החברה במטרה לבחון היכן ניתן לייעל ולשפר את הרווחיות בחברה כבר בשנה השוטפת ולא בדיעבד ונותן מענה מידי לסוגיות שוטפות המעסיקות את בעל העסק בנושאים של העסקת עובדים, התמודדות בניהול ספרים תקין, ניהול רכש, הגדלת רווחיות בחברה, בניית תקציב בחברה לצורך בחינת עמידה ביעדים וניהול תזרים מזומנים.

מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי הוא תחום מורכב, שכן הוא מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות. כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.

תכנון מס בנוגע למיסוי בינלאומי הוא בעל משקל רב לגבי הפחתת נטלי מס גבוהים בגין הכנסות ורווחים שהנם תולדה של פעילות בחו”ל. לא אחת, שירותי רואה חשבון במיסוי בינלאומי משפיעים באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל. 
בין השאר, מטרתו של הליווי המקצועי הנה למנוע מצבים של כפל מס.

משרד רואה חשבון אמנון בן שושן ושות’, מתמחה במיסוי בינלאומי ומציע ללקוחותיו מגוון רחב של שירותים בתחום כגון ייעוץ ותכנון מס בינלאומי מקיף, בחינת מבנה החזקות בחו”ל בדגש על שיקולי מס אפקטיביים, היכרות עם אמנות מס רלוונטיות לצמצום נטלי מס בינלאומיים, ייעוץ בדבר רה-לוקיישן לתושבי ישראל, מתן ייעוץ לעולים חדשים ותושבים חוזרים, בקשות לרשות המסים בישראל עבור תושב ישראל בנושא- גילוי מרצון, עריכה והגשת בקשות  פרה-רולינג, ייעוץ וליווי מול בנקים בנושא העברות כספים מחו"ל, ייעוץ מס בנושא ירושות ומתנות, עריכת חוות דעת מקצועיות בתחום המיסוי, עריכת הצהרות הון, צמצום נטל מס אשר מוטל על גורמים זרים שפועלים בישראל, ניהול נכון של חלוקת רווחים לצורכי מס, סיוע בהגשת דו”ח מס בחו”ל, סיוע בהקמת ישויות במדינות זרות (ובישראל), שינויים מבניים, קביעת מחירי העברה, תזמון ושיטתיות אשר כרוכים בחלוקת דיבידנדים, מתן ייעוץ לתושבים זרים העובדים בישראל ועוד.

דילוג לתוכן
צור קשר